Verzinken aluminium vrijgesteld van energiebelasting

11 maart 2019

De Rechtbank Gelderland heeft recent geoordeeld dat de vrijstelling van energiebelasting (EB) ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor metallurgische procedés volledig van toepassing is in de situatie van belanghebbende waarin een zinklaag wordt aangebracht op aluminium.

Lees meer »

Tarieven glastuinbouw 2019

3 januari 2019

Zoals al sinds jaar en dag gebruikelijk ontbreken in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019" van het Ministerie van Financiën de tarieven voor de glastuinbouw. Pas op 31 december 2018 zijn die tarieven voor 2019 in de zogenoemde Bijstellingsregeling 2019 bekend gemaakt.

Lees meer »

Overgangsregeling exportheffing 2019 tot 2022

Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat de exportheffing in de afvalstoffenbelasting op 1 januari 2019 in werking treedt. Daarbij is ook een overgangsregeling bekend gemaakt. Zoals door ons al aangegeven in onze Nieuwsflits van 2018 oktober-1 geldt deze overgangsregeling alleen voor EVOA-vergunningen die zijn afgegeven vóór 25 oktober 2018.

Lees meer »

Uitvoeringsbesluit toepassing asbest vrijstelling

28 december 2018

Op 27 december 2018 zijn enkele wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag bekend gemaakt die zien op de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest afkomstig van sanering van asbestdaken.

Lees meer »

Uitvoeringsbesluit wijziging in verband met exportheffing

28 december 2018

Op 27 december 2018 zijn enkele wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag bekend gemaakt die zien op de exportheffing per 1 januari 2019 bij Koninklijk Besluit wordt ingevoerd.

Lees meer »

Overzicht EB-ODE tarieven 2019

19 december 2018

De reguliere tarieven van de energiebelasting (EB) zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2019, zijn door het Ministerie van Financiën bekend gemaakt. Daarnaast is ook het wetsvoorstel met de tarieven voor Opslag Duurzame Energie (ODE) voor 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe tarieven gelden met ingang van 1 januari 2019.

Lees meer »

Motie energie-opslag en energiebelasting

17 december 2018

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de Regering wordt verzocht om in het eerste kwartaal van 2019 oplossingen aan te dragen voor de dubbele heffing van energiebelasting (EB) die kan optreden bij opslag van elektriciteit in batterijen.

Lees meer »

Vrijstelling voor asbest

19 november 2018

Bij de behandeling van het Fiscaal pakket 2019 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een amendement om per 1 januari 2019 een vrijstelling in de afvalstoffenbelasting op te nemen voor afzonderlijk aangeboden asbesthoudende producten die toegepast zijn geweest als dakbedekking.

Deze vrijstelling wordt gemotiveerd vanuit de gedachte dat de afvalstoffenbelasting een kostenpost vormt bij de sanering van asbestdaken. Deze asbestdaken zijn na 2024 verboden wat betekent dat voor die tijd alle asbestdaken moeten zijn gesaneerd.

Lees meer »

Geen overgangsregeling voor tariefsverhoging afvalstoffenbelasting

31 oktober 2018

In antwoord op vragen van het CDA geeft de Staatssecretaris aan dat er geen overgangsregeling komt voor de tariefsverhoging van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019. Het kabinet is van mening dat partijen voldoende gelegenheid hebben gehad om op deze wijziging te anticiperen doordat de verhoging al in het regeerakkoord was aangekondigd. Er komt ook geen regeling voor stoffen die al voor 1 januari 2019 zijn opgeslagen buiten de eindverwerkingsinrichting. 

Lees meer »

Overgangsregelingen exportheffing 2019

31 oktober 2018

Twee redenen zijn aanleiding voor het kabinet om overgangsmaatregelen te treffen of aan te scherpen bij de exportheffing die per 1 januari 2019 moet ingaan. Ten eerste zal voor de tariefbepaling bij export onder al in 2018 lopende vergunningen de overbrengingsperiode geacht worden te beginnen per 1 januari 2019. Ten tweede zal de Overgangsregeling waarbij voor export onder lopende contracten in de eerst maanden van 2019 een nihiltarief mag worden toegepast alleen gelden voor export onder EVOA beschikkingen die vóór 25 oktober 2018 zijn afgegeven. 

Lees meer »

Fiscaal Pakket 2019 – Energiebelasting

18 september 2018

Op 18 september jongstleden is het Fiscaal Pakket 2019 bekend gemaakt. Voor wat betreft de energiebelasting (EB) worden met name enkele tarieven gewijzigd en wordt de heffingskorting verlaagd.

Lees meer »

Fiscaal pakket 2019 en afvalstoffenbelasting

18 september 2018

In het Fiscaal Pakket 2019 stelt het kabinet ook enkele wijzigingen in de afvalstoffenbelasting voor. Zo wordt het tariefin de afvalstoffenbelasting verhoogd naar €31,39 per ton en worden er enkele wijzigingen in de exportheffing voorgesteld.

Lees meer »

Tarieven Energiebelasting ODE 2018

1 januari 2018

De EB-tarieven, geldend vanaf 1 januari 2018, zijn door het Ministerie van Financiën bekend gemaakt in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018". In de zogenoemde Bijstellingsregeling zijn de tarieven voor de glastuinbouw daaraan toegevoegd.

De ODE-tarieven zoals deze gelden voor het kalenderjaar 2018 zijn vastgelegd in de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie.

Lees meer »

Exportheffing per 1 januari 2019 in werking

1 november 2017

Bij de beantwoording van kamervragen over de inwerkingtreding van de exportheffing noemt de Staatssecretaris nu voor het eerst 1 januari 2019. Eerdere invoering is niet mogelijk. Volgens de Staatssecretaris heeft de Belastingdienst aangegeven dat invoering per 1 januari 2019 haalbaar is. Het ILT heeft die garantie nog niet willen geven zolang de uitvoeringsaspecten nog niet volledig in beeld zijn.

Lees meer »

Hof van Justitie: Elektriciteit voor perslucht belast

24 oktober 2017

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 september 2017 verklaard dat elektriciteit die gebruikt wordt voor aandrijving van compressoren die perslucht genereren ten behoeve van de chemische reductie in een hoogoven niet onder de uitzondering voor duaal gebruik valt  (C-465/15).

Lees meer »

Regeerakkoord 2017-2021 – EB, ODE en CO2-heffing

10 oktober 2017

Op 10 oktober is het regeerakkoord voor de periode 2017-2021 bekend gemaakt. Dat bevat wijzigingen in de energiebelasting, een bestendiging van de opslag duurzame energie en de aankondiging van een CO2-heffing.

Lees meer »

Fiscaal Pakket 2018 – Energiebelasting

19 september 2017

Op 19 september jongstleden is het Fiscaal Pakket 2018 bekend gemaakt. Voor wat betreft de energiebelasting (EB) worden er wijzigingen voorgesteld in het Belastingplan 2018 en in de Overige Fiscale Maatregelen 2018.

Lees meer »

Exportheffing in Belastingplan 2018

21 september 2017

De exportheffing die per 1 juli 2015 was ingevoerd is in het Belastingplan 2017 ingetrokken wegens strijdigheid met Europese regels. Nu wordt de exportheffing in het Belastingplan 2018 in aangepaste vorm voorgesteld zodanig dat deze de binnenlandse verwijdering en de verwijdering in het buitenland op gelijke wijze belast.

Lees meer »

Uitbreiding stadsverwarmingsregeling voor de energiebelasting

10 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën stelt voor om de stadsverwarmingsregeling uit te breiden naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken van aardwarmte of vaste of vloeibare biomassa, al dan niet in combinatie met restwarmte. Daarmee worden de degressieve EB-tarieven van toepassing op aardgas dat wordt verbruikt voor hulpketels die deel uitmaken van deze installaties.

Lees meer »

Stadsverwarming uit hernieuwbare energie belast met energiebelasting

14 november 2016

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2017 zijn vragen gesteld over de EB op aardgasverbruik in hulpketels van stadsverwarmingsinstallaties. Op dat aardgas zijn de degressieve EB-tarieven van toepassing indien de installatie grotendeels gebruik maakt van restwarmte. Wordt de warmte echter (grotendeels) geproduceerd door gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals biomassa, dan is het aardgasverbruik in de hulpketels onderworpen aan het EB-blokverwarmingstarief.

Op die vragen is nu door de Staatssecretaris gereageerd. Tevens is naar aanleiding van die reactie een amendement ingediend.

Lees meer »

Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (EB en ODE)

6 oktober 2016

Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (EB en ODE)

In dit wetsvoorstel wordt, onder voorwaarden, geregeld dat in de jaren 2017 tot en met 2020 voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting:

  • het EB-tarief over de eerste 10.000 kWh (eerste zone) wordt verlaagd tot het tarief van de tweede zone (10.000 – 50.000 kWh);
  • het ODE-tarief nihil bedraagt (ongeacht de hoeveelheid geleverde elektriciteit).

Lees meer »

Vereenvoudiging regeling oninbare vorderingen Wbm

6 oktober 2016

De regeling oninbare vorderingen milieubelastingen wordt per 1 januari 2017 vereenvoudigd op een wijze die vergelijkbaar is met de regeling voor de BTW (Fiscale vereenvoudigingswet 2017). Deze regeling heeft betrekking op de energiebelasting, de belasting op leidingwater en de afvalstoffenbelasting en voorziet nu in een teruggaaf op verzoek van de belasting die door de belastingplichtige in rekening is gebracht aan de afnemers maar die niet wordt betaald. 

Lees meer »

Toepassing verlaagd EB-tarief postcoderoosregeling rammelt

22 juni 2016

Sinds de invoering in 2014 zijn inmiddels 27 aanvragen om de postcoderoosregeling te mogen toepassen door de belastingdienst goedgekeurd, zo blijkt uit recente informatie van het Ministerie van Economische Zaken. Op basis van deze regeling komen leden van een coöperatie (dan wel een VvE), onder voorwaarden, in aanmerking voor het verlaagde EB-tarief over de aan hen toegerekende productie van duurzaam opgewekte elektriciteit. Wij hebben geconstateerd dat het effectueren van het verlaagde EB-tarief voor energieleveranciers bepaald geen sinecure is omdat de regeling rammelt.

Lees meer »