Wijzigingen opslag duurzame energie (ODE) - Pakket Belastingplan 2020

4 november 2019

In het pakket Belastingplan 2020 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de opslag duurzame energie (ODE): 

 • De voorgestelde ODE-tarieven voor het komende jaar zijn nu niet in een afzonderlijk wetsvoorstel opgenomen, maar vormen onderdeel van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Zie de hierna opgenomen tabel.
 • Het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de ODE wordt verhoogd van 50% naar 67%. In combinatie met de tariefsverhogingen leidt dit voor bepaalde bedrijven/sectoren tot een grote stijging van de ODE-last (tot ongeveer een verdrievoudiging). Zie de hierna opgenomen tweede tabel.
 • Voorgesteld is om de naam te wijzigen in “opslag duurzame energie- en klimaattransitie”, waarbij de afkorting ODE wel gehandhaafd blijft.

Lees meer »

Wijzigingen energiebelasting - Pakket Belastingplan 2020

4 november 2019

In het pakket Belastingplan 2020 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de energiebelasting (EB): 

 • stijging EB-tarief eerste schijf aardgas met 4 cent per m3 per 2020.
 • stijging EB-tarief eerste schijf aardgas met 1 cent per m3 per jaar in de zes jaren daarna.
 • evenredige stijging EB-tarief eerste schijf aardgas glastuinbouw met 0,642 cent per m3 in 2020 en met 0,161 cent per m3 per jaar in de 6 jaren daarna.
 • wijzigingen EB-tarief eerste schijf elektriciteit:
 • wijzigingen belastingvermindering (heffingskorting) per elektriciteitsaansluiting:
 • voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de EB-tarieven per 1 januari 2020 eveneens worden gewijzigd op grond van het Belastingplan 2018 (ongedaanmaking tijdelijke tariefsverhoging voor de jaren 2018 en 2019).

 

 

Lees meer »

Geïmporteerd afval vanaf 2020 belast

4 november 2019

Momenteel kent de afvalstoffenbelasting bij het belasten van afgifte van afvalstoffen aan een stortplaats of een verbrandingsinrichting een uitzondering voor afval dat is geïmporteerd. Het kabinet stelt in het Fiscaal pakket 2020 voor om deze geïmporteerde afvalstoffen in de heffing van de afvalstoffenbelasting te betrekken. Het zal met name afvalstoffen betreffen die hier worden verbrand aangezien voor afvalstoffen die hier zouden moeten worden gestort normaal gesproken geen vergunning voor import wordt afgegeven. Alleen voor doorvoer van afvalstoffen zal de uitzondering blijven bestaan. Doorvoer van geïmporteerde afvalstoffen blijft dus onbelast.

Lees meer »

CO2-heffing voor industrie en AVI’s

In het Klimaatakkoord is nadere aandacht besteed aan de eerder aangekondigde nationale CO2-heffing die wordt gericht op de ‘industrie’. Ook de CO2-emissies van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) worden onder deze heffing gebracht. Er zal een wetsvoorstel worden ingediend. De CO2-heffing komt dan vanaf 2012 te bestaan naast de CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking waarvoor al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt.

Lees meer »

Vrijstelling energiebelasting walstroom

18 juli 2019

Schepen gebruiken brandstoffen om zelf elektriciteit op te wekken. Als ze in een haven liggen is het echter minder belastend voor het milieu als op dat moment walstroom wordt gebruikt in plaats van met eigen generatoren opgewekte elektriciteit. Om dat gebruik van walstroom te stimuleren komt er een vrijstelling in de energiebelasting.

Lees meer »

Afvalstoffenbelasting storten verbrandingsresten binnen inrichting onbelast

17 juli 2019

Als afvalstoffen aan een inrichting ter verbranding worden afgegeven en de daarbij ontstane verbrandingsresten binnen de inrichting worden gestort wordt er vanaf 2015 twee keer belasting geheven. Een keer over de afgifte van de te verbranden afvalstoffen aan de inrichting en een keer over het storten van de verbrandingsresten binnen de inrichting. Het Ministerie van Financiën heeft nu in het Beleidsbesluit belastingen op milieugrondslag bekend gemaakt dat in dergelijke gevallen de tweede heffing over het storten van de verbrandingsresten niet wordt toegepast.

Lees meer »

Batterijopslag en dubbele heffing energiebelasting

14 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft op 5 juli 2019 schriftelijk gereageerd op een motie over dubbele energiebelasting (EB) die kan optreden met betrekking tot elektriciteit die wordt opgeslagen in – grote – batterijen. In die motie is verzocht om mogelijke oplossingen voor deze situatie in kaart te brengen en hierover in het eerste kwartaal van 2019 te rapporteren aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

Afvalstoffenbelasting Hof: verbranden van gevaarlijk afval in AEC belast

14 juli 2019

Een exploitant van een aantal AEC’s stelt zich op het standpunt dat het belasten van gevaarlijk afval dat in de AEC’s wordt verbrand in strijd is met de wet. Het gerechtshof oordeelt echter dat de heffing van afvalstoffenbelasting voor gevaarlijke afvalstoffen niet in strijd is met de wet.

Lees meer »

Afvalstoffenbelasting: Vrijstelling voor asbest dakafval gehandhaafd

22 juni 2019

Door Kamerlid Stoffer (SGP) zijn op 17 april 2019 kamervragen gesteld over de toepassing van de vrijstelling voor asbest dakafval. Aanleiding was het signaal vanuit de branche dat stortplaatsen problemen hadden met de uitvoering van de vrijstelling vanwege het feit dat zij als belastingplichtige risico lopen voor eventuele naheffingen als de vrijstelling achteraf ten onrechte blijkt te zijn toegepast. Vanuit de branche werd er daarom voor gepleit om de vrijstelling te vervangen door een teruggaafregeling. Daarmee zouden de stortplaatsen niet alleen geen risico meer lopen voor eventuele naheffingen maar ook de administratieve lasten van de uitvoering van deze vrijstelling niet meer dragen. Op 13 juni 2019 antwoordde Staatssecretaris Snel dat hij wil vasthouden aan de systematiek van de vrijstelling maar wel bereid is tot overleg met de branche over hun zorgen.

Lees meer »

Wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

22 juni 2019

Recent is een wetsvoorstel ingediend tot introductie van een nieuwe belasting: de minimum CO2-prijs. Deze belasting heeft een aanvullend karakter en is gericht op elektriciteitsproducenten (inclusief WKK in sectoren zoals chemie, voedingsmiddelen, papierproductie en glastuinbouw). Noodstroomaggregaten worden, onder voorwaarden, uitgezonderd. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. Bijzonder vinden wij dat geen belastingopbrengst wordt nagestreefd noch wordt voorzien, maar dat de belasting enkel tot doel heeft investeringszekerheid te bieden.

Lees meer »

Europees burgerinitiatief voor belasting op kerosine

30 april 2019

De Europese Commissie gaat een burgerinitiatief uit onder meer Nederland registreren dat een belastingheffing op vliegtuigbrandstof mogelijk wil maken. Als de initiatiefnemers voor 10 mei volgend jaar een miljoen handtekeningen uit minstens zeven EU-landen verzamelen die het voorstel ondersteunen, moet de commissie binnen drie maanden besluiten of ze er inhoudelijk mee aan de slag gaat.

Lees meer »

Toekomst Salderingsregeling en Postcoderoosregeling

1 mei 2019

In een brief van 25 april 2019 hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de voornemens van het kabinet met betrekking tot de omvorming van de salderingsregeling en de postcoderoosregeling (PCRR).

Eerder was aangekondigd dat de salderingsregeling zou worden vervangen door een terugleversubsidie. Het kabinet is van dit idee afgestapt en is nu voornemens om de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten. Vanaf die datum wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031.

Lees meer »

Verzinken aluminium vrijgesteld van energiebelasting

11 maart 2019

De Rechtbank Gelderland heeft recent geoordeeld dat de vrijstelling van energiebelasting (EB) ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor metallurgische procedés volledig van toepassing is in de situatie van belanghebbende waarin een zinklaag wordt aangebracht op aluminium.

Lees meer »

Tarieven glastuinbouw 2019

3 januari 2019

Zoals al sinds jaar en dag gebruikelijk ontbreken in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019" van het Ministerie van Financiën de tarieven voor de glastuinbouw. Pas op 31 december 2018 zijn die tarieven voor 2019 in de zogenoemde Bijstellingsregeling 2019 bekend gemaakt.

Lees meer »

Overgangsregeling exportheffing 2019 tot 2022

31 december 2018

Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat de exportheffing in de afvalstoffenbelasting op 1 januari 2019 in werking treedt. Daarbij is ook een overgangsregeling bekend gemaakt. Zoals door ons al aangegeven in onze Nieuwsflits van 2018 oktober-1 geldt deze overgangsregeling alleen voor EVOA-vergunningen die zijn afgegeven vóór 25 oktober 2018.

Lees meer »

Uitvoeringsbesluit toepassing asbest vrijstelling

28 december 2018

Op 27 december 2018 zijn enkele wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag bekend gemaakt die zien op de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest afkomstig van sanering van asbestdaken.

Lees meer »

Uitvoeringsbesluit wijziging in verband met exportheffing

28 december 2018

Op 27 december 2018 zijn enkele wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag bekend gemaakt die zien op de exportheffing per 1 januari 2019 bij Koninklijk Besluit wordt ingevoerd.

Lees meer »

Overzicht EB-ODE tarieven 2019

19 december 2018

De reguliere tarieven van de energiebelasting (EB) zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2019, zijn door het Ministerie van Financiën bekend gemaakt. Daarnaast is ook het wetsvoorstel met de tarieven voor Opslag Duurzame Energie (ODE) voor 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe tarieven gelden met ingang van 1 januari 2019.

Lees meer »

Motie energie-opslag en energiebelasting

17 december 2018

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de Regering wordt verzocht om in het eerste kwartaal van 2019 oplossingen aan te dragen voor de dubbele heffing van energiebelasting (EB) die kan optreden bij opslag van elektriciteit in batterijen.

Lees meer »

Vrijstelling voor asbest

19 november 2018

Bij de behandeling van het Fiscaal pakket 2019 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een amendement om per 1 januari 2019 een vrijstelling in de afvalstoffenbelasting op te nemen voor afzonderlijk aangeboden asbesthoudende producten die toegepast zijn geweest als dakbedekking.

Deze vrijstelling wordt gemotiveerd vanuit de gedachte dat de afvalstoffenbelasting een kostenpost vormt bij de sanering van asbestdaken. Deze asbestdaken zijn na 2024 verboden wat betekent dat voor die tijd alle asbestdaken moeten zijn gesaneerd.

Lees meer »

Geen overgangsregeling voor tariefsverhoging afvalstoffenbelasting

31 oktober 2018

In antwoord op vragen van het CDA geeft de Staatssecretaris aan dat er geen overgangsregeling komt voor de tariefsverhoging van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019. Het kabinet is van mening dat partijen voldoende gelegenheid hebben gehad om op deze wijziging te anticiperen doordat de verhoging al in het regeerakkoord was aangekondigd. Er komt ook geen regeling voor stoffen die al voor 1 januari 2019 zijn opgeslagen buiten de eindverwerkingsinrichting. 

Lees meer »

Overgangsregelingen exportheffing 2019

31 oktober 2018

Twee redenen zijn aanleiding voor het kabinet om overgangsmaatregelen te treffen of aan te scherpen bij de exportheffing die per 1 januari 2019 moet ingaan. Ten eerste zal voor de tariefbepaling bij export onder al in 2018 lopende vergunningen de overbrengingsperiode geacht worden te beginnen per 1 januari 2019. Ten tweede zal de Overgangsregeling waarbij voor export onder lopende contracten in de eerst maanden van 2019 een nihiltarief mag worden toegepast alleen gelden voor export onder EVOA beschikkingen die vóór 25 oktober 2018 zijn afgegeven. 

Lees meer »

Fiscaal Pakket 2019 – Energiebelasting

18 september 2018

Op 18 september jongstleden is het Fiscaal Pakket 2019 bekend gemaakt. Voor wat betreft de energiebelasting (EB) worden met name enkele tarieven gewijzigd en wordt de heffingskorting verlaagd.

Lees meer »

Fiscaal pakket 2019 en afvalstoffenbelasting

18 september 2018

In het Fiscaal Pakket 2019 stelt het kabinet ook enkele wijzigingen in de afvalstoffenbelasting voor. Zo wordt het tariefin de afvalstoffenbelasting verhoogd naar €31,39 per ton en worden er enkele wijzigingen in de exportheffing voorgesteld.

Lees meer »

Tarieven Energiebelasting ODE 2018

1 januari 2018

De EB-tarieven, geldend vanaf 1 januari 2018, zijn door het Ministerie van Financiën bekend gemaakt in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018". In de zogenoemde Bijstellingsregeling zijn de tarieven voor de glastuinbouw daaraan toegevoegd.

De ODE-tarieven zoals deze gelden voor het kalenderjaar 2018 zijn vastgelegd in de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie.

Lees meer »

Exportheffing per 1 januari 2019 in werking

1 november 2017

Bij de beantwoording van kamervragen over de inwerkingtreding van de exportheffing noemt de Staatssecretaris nu voor het eerst 1 januari 2019. Eerdere invoering is niet mogelijk. Volgens de Staatssecretaris heeft de Belastingdienst aangegeven dat invoering per 1 januari 2019 haalbaar is. Het ILT heeft die garantie nog niet willen geven zolang de uitvoeringsaspecten nog niet volledig in beeld zijn.

Lees meer »

Hof van Justitie: Elektriciteit voor perslucht belast

24 oktober 2017

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 september 2017 verklaard dat elektriciteit die gebruikt wordt voor aandrijving van compressoren die perslucht genereren ten behoeve van de chemische reductie in een hoogoven niet onder de uitzondering voor duaal gebruik valt  (C-465/15).

Lees meer »

Regeerakkoord 2017-2021 – EB, ODE en CO2-heffing

10 oktober 2017

Op 10 oktober is het regeerakkoord voor de periode 2017-2021 bekend gemaakt. Dat bevat wijzigingen in de energiebelasting, een bestendiging van de opslag duurzame energie en de aankondiging van een CO2-heffing.

Lees meer »

Fiscaal Pakket 2018 – Energiebelasting

19 september 2017

Op 19 september jongstleden is het Fiscaal Pakket 2018 bekend gemaakt. Voor wat betreft de energiebelasting (EB) worden er wijzigingen voorgesteld in het Belastingplan 2018 en in de Overige Fiscale Maatregelen 2018.

Lees meer »

Exportheffing in Belastingplan 2018

21 september 2017

De exportheffing die per 1 juli 2015 was ingevoerd is in het Belastingplan 2017 ingetrokken wegens strijdigheid met Europese regels. Nu wordt de exportheffing in het Belastingplan 2018 in aangepaste vorm voorgesteld zodanig dat deze de binnenlandse verwijdering en de verwijdering in het buitenland op gelijke wijze belast.

Lees meer »

Uitbreiding stadsverwarmingsregeling voor de energiebelasting

10 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën stelt voor om de stadsverwarmingsregeling uit te breiden naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken van aardwarmte of vaste of vloeibare biomassa, al dan niet in combinatie met restwarmte. Daarmee worden de degressieve EB-tarieven van toepassing op aardgas dat wordt verbruikt voor hulpketels die deel uitmaken van deze installaties.

Lees meer »

Stadsverwarming uit hernieuwbare energie belast met energiebelasting

14 november 2016

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2017 zijn vragen gesteld over de EB op aardgasverbruik in hulpketels van stadsverwarmingsinstallaties. Op dat aardgas zijn de degressieve EB-tarieven van toepassing indien de installatie grotendeels gebruik maakt van restwarmte. Wordt de warmte echter (grotendeels) geproduceerd door gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals biomassa, dan is het aardgasverbruik in de hulpketels onderworpen aan het EB-blokverwarmingstarief.

Op die vragen is nu door de Staatssecretaris gereageerd. Tevens is naar aanleiding van die reactie een amendement ingediend.

Lees meer »

Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (EB en ODE)

6 oktober 2016

Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (EB en ODE)

In dit wetsvoorstel wordt, onder voorwaarden, geregeld dat in de jaren 2017 tot en met 2020 voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting:

 • het EB-tarief over de eerste 10.000 kWh (eerste zone) wordt verlaagd tot het tarief van de tweede zone (10.000 – 50.000 kWh);
 • het ODE-tarief nihil bedraagt (ongeacht de hoeveelheid geleverde elektriciteit).

Lees meer »

Vereenvoudiging regeling oninbare vorderingen Wbm

6 oktober 2016

De regeling oninbare vorderingen milieubelastingen wordt per 1 januari 2017 vereenvoudigd op een wijze die vergelijkbaar is met de regeling voor de BTW (Fiscale vereenvoudigingswet 2017). Deze regeling heeft betrekking op de energiebelasting, de belasting op leidingwater en de afvalstoffenbelasting en voorziet nu in een teruggaaf op verzoek van de belasting die door de belastingplichtige in rekening is gebracht aan de afnemers maar die niet wordt betaald. 

Lees meer »

Toepassing verlaagd EB-tarief postcoderoosregeling rammelt

22 juni 2016

Sinds de invoering in 2014 zijn inmiddels 27 aanvragen om de postcoderoosregeling te mogen toepassen door de belastingdienst goedgekeurd, zo blijkt uit recente informatie van het Ministerie van Economische Zaken. Op basis van deze regeling komen leden van een coöperatie (dan wel een VvE), onder voorwaarden, in aanmerking voor het verlaagde EB-tarief over de aan hen toegerekende productie van duurzaam opgewekte elektriciteit. Wij hebben geconstateerd dat het effectueren van het verlaagde EB-tarief voor energieleveranciers bepaald geen sinecure is omdat de regeling rammelt.

Lees meer »