Vastgoed

Energiebelasting maakt een aanzienlijk deel uit van de energienota. Het loont daarom vaak de moeite om na te gaan of er niet teveel energiebelasting wordt betaald. Bij vastgoed gaat het daarbij om verschillende zaken. Hierna volgt een selectie.

Meerdere leveringspunten

Wanneer sprake is van meerdere leveringspunten van gas of elektriciteit op één gebouw, bestaat onder omstandigheden de mogelijkheid om energiebelasting te besparen. Dit gebeurt door het verbruik op de leveringspunten die zich op één locatie (woz-object) bevinden te cumuleren. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen bij gebouwen die op enig moment zijn samengevoegd en bij gemeenschappelijke ruimten in appartementengebouwen.

Blokverwarming

Verbruikt u gas ten behoeve van de verwarming van meerdere onroerende zaken? Er is dan sprake van blokverwarming. Er worden in dat geval met één gasgestookte ketel meerdere onroerende zaken van warmte voorzien. Op het gehele gasverbruik is de leverancier verplicht het hoogste energiebelastingtarief in rekening te brengen. Dit komt veel voor bij bedrijfsverzamelgebouwen, winkelcentra, flats (vve’s) en zorginstellingen met een collectieve warmtevoorziening. Er bestaan echter mogelijkheden om de energiebelasting te mitigeren door achteraf de energiebelasting te herrekenen. Daarbij wordt uitgerekend wat verschuldigd zou zijn indien de afnemers (de leden van de vve) zelfstandig het gas afgenomen zouden hebben (alsof zij ieder een eigen cv-ketel hebben).

Belastingplicht particuliere netten

Andere problematiek betreft belastingplicht voor de energiebelasting bij particuliere distributienetten, zoals deze vaak op industrieterreinen voorkomen. Daarbij gaat het om gevallen waarin elektriciteit of gas wordt geleverd via een stelsel van verbindingen dat geen deel uitmaakt van het regionale distributienet. Afhankelijk van feiten en/of omstandigheden kan het voorkomen dat degene die houder is van de aansluiting op het openbare net belastingplichtig is. Het gaat dan om de doorlevering van energie van het regionale net, of om de levering van zelf opgewekte elektriciteit, aan de aangeslotene(n) op het particuliere distributienet.

Zelfopwekking

Eigen opwekking middels warmtekrachtkoppeling en andere vormen van decentrale energie-opwek vormen een belangrijk onderdeel binnen het thema ‘duurzame energie’. Verbruik van eigen opwekte elektriciteit is onder voorwaarden niet belast met energiebelasting. Wij kunnen voor u nagaan of wordt voldaan aan de voorwaarden. Indien sprake is van decentrale opwek met meerdere partijen/personen spelen andere fiscale risico’s en is al gauw energiebelasting verschuldigd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan opwekking middels zonnepanelen door een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een vve of coöperatie).

Dienstverlening van Ecolegis

Herkent u uw situatie in één of meer van bovengenoemde onderwerpen? Dan is het zinvol om contact met ons op te nemen. Wij kunnen aangeven of de betreffende problematiek zich binnen uw organisatie voordoet en u adviseren over het beperken van fiscale risico’s en het realiseren van soms zeer substantiële belastingteruggaven. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Hans Spaermon, zijn e-mail: hspaermon@ecolegis.nl
Peter Trouwborst, zijn e-mail: ptrouwborst@ecolegis.nl