Ziekenhuizen en energiebelasting

Ziekenhuizen zijn grote verbruikers van elektriciteit, gas en warmte. De energienota’s vormen dan ook een flinke kostenpost. Een aanzienlijke component daarvan is de energiebelasting, die over de levering van elektriciteit en gas is verschuldigd. Daarnaast treden ziekenhuizen vaak mede op als leverancier van elektriciteit, gas en warmte. Er bestaan situaties waarin ziekenhuizen duizenden tot tienduizenden euro’s meer energiebelasting betalen dan nodig is, zie hierna een selectie.

Meerdere elektriciteits- en/of gasaansluitingen

In gevallen waarin energienota’s worden ontvangen voor meerdere elektriciteits- en/of gasaansluitingen, is de kans aanzienlijk dat wij een voordeel kunnen realiseren.
Voor ziekenhuizen gaat het hier om twee of meer gebouwen die zijn samengevoegd en ieder over een eigen elektriciteits- en/of gasaansluiting beschikken. Soms is sprake van meerdere leveranciers tegelijkertijd.

Eigen (duurzame) elektriciteitsproduktie

Naast hun aansluitingen op het regionale distributienet beschikken veel ziekenhuizen over één of meer installaties waarmee zij zelf elektriciteit opwekken, vaak in combinatie met warmte (warmtekrachtkoppeling). Ook beschikken zij vaak over noodstroomaggregaten.
De energiebelasting verdient hierbij aandacht voor wat betreft:

  • de input (in beginsel gas);
  • het eigen verbruik van zelf opgewekte elektriciteit;
  • de levering van zelf opgewekte elektriciteit aan één of meer derden.

Speciale aandacht voor de energiebelasting-positie is nog gewenst indien er een afzonderlijke rechtspersoon bestaat voor de energiehuishouding.

Particuliere netten

Op veel ziekenhuisterreinen bestaan zogenoemde particuliere netten. Daarbij gaat het om gevallen waarin elektriciteit of gas aan derde(n) wordt geleverd via een stelsel van verbindingen dat geen deel uitmaakt van het regionale distributienet. De derden zijn bijvoorbeeld andere instellingen voor onderzoek of onderwijs, laboratoria, universiteitsonderdelen, een restaurant, een winkel, etc.
Afhankelijk van feiten en omstandigheden kan het voorkomen dat degene die houder is van de aansluiting op het regionale net zelf belastingplichtig is voor de energiebelasting. Het gaat dan om de doorlevering van elektriciteit en gas van het regionale net, dan wel om de levering van zelf opgewekte elektriciteit, aan de aangeslotene(n) op het particuliere distributienet.

Blokverwarming

Meerdere gebouwen en zelfstandige gedeelten daarvan (bijvoorbeeld etages) kunnen door één centrale gasgestookte ketel worden verwarmd. Meestal is dan sprake van zogenoemde blokverwarming, dit kan ook zo zijn indien gebruik wordt gemaakt van een WKK-installatie voor de warmteproduktie. Het komt regelmatig voor dat meer energiebelasting wordt betaald dan nodig is door:

  • degene die het gas koopt om de (hulp-) ketel mee te stoken en
  • de aangesloten warmteverbruikers.

Factuurcontrole (ook na overstap naar andere leverancier)

Het komt nog steeds regelmatig voor dat leveranciers nota’s versturen waarop teveel energiebelasting in rekening wordt gebracht. Dit gebeurt ook wanneer u bent overgestapt naar een andere leverancier. Zowel de facturen van de oude leverancier als de facturen van de nieuwe leverancier bevatten nogal eens fouten in uw nadeel.

Dienstverlening van Ecolegis

Herkent u uw situatie in één of meer van bovengenoemde onderwerpen? Dan is het zinvol om contact met ons op te nemen. Wij kunnen aangeven of het betreffende onderwerp zich binnen uw organisatie voordoet, soms zeer substantiële belastingteruggaven voor u realiseren en adviseren over het beperken van eventuele risico’s. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:

Hans Spaermon, zijn e-mail: hspaermon@ecolegis.nl
Peter Trouwborst, zijn e-mail: ptrouwborst@ecolegis.nl