Tarief afvalstoffenbelasting 2024

1 januari 2024

Het Ministerie van Financiën heeft alle belastingtarieven voor 2024 bekend gemaakt in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2024". Het tarief afvalstoffenbelasting voor 2024 is vastgesteld op € 39,23 per ton.

 

Lees meer »

Eerste Kamer verwerpt afbouw salderingsregeling

13 februari 2024

Vorig jaar is de Tweede Kamer op 7 februari 2023 akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de salderingsregeling voor kleinverbruikers in de energiebelasting in stappen af te bouwen. Op 13 februari 2024 heeft de Eerste Kamer dit wetsvoorstel verworpen. Dat betekent dat de salderingsregeling voorlopig volledig blijft gelden. 

Lees meer »

Wetsvoorstel Tijdelijke wet Inframarginale elektriciteitsheffing

13 december 2023

Recent is het Wetsvoorstel Tijdelijke wet inzake invoering van een belasting op marktinkomsten van inframarginale elektriciteitsproductie (Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing) bij de Tweede Kamer ingediend. De bedoeling van het wetsvoorstel is dat in Nederland producenten van elektriciteit die wordt opgewekt uit wind, zon, waterkracht, biomassa, biogas, afval, kernenergie en steenkool op aangifte een belasting gaan voldoen over de daarmee gerealiseerde bovenmatige marktinkomsten in de periode van 1 december 2022 tot 1 juli 2023. 

Lees meer »

Overzicht wijzigingen energiebelasting Belastingplan 2024

31 oktober 2023

De Tweede Kamer heeft in de nacht van 26 op 27 oktober 2023 ingestemd met het Pakket Belastingplan 2024. We geven hier een overzicht van de maatregelen op het gebied van de energiebelasting.

Lees meer »

Kabinet zet afschaffing vrijstellingen energiebelastingen per 2025 door

5 april 2023

Minister Jetten heeft in beantwoording van diverse vragen van de Tweede Kamer aangegeven dat het kabinet het voornemen doorzet om diverse vrijstellingen in de energiebelasting per 2025 af te schaffen. 

Het betreft de vrijstellingen die zien op:

• aardgas en elektriciteit voor metallurgische procedés;

• aardgas voor mineralogische procedés;

• aardgas en elektriciteit voor Warmte Kracht Koppeling (WKK);

• naast bovenstaande vrijstellingen zal ook het verlaagde tarief voor aardgas voor glastuinbouw worden afgeschaft.

Lees meer »

Rechtbank oordeelt: saldering jaarlijks en tegen gelijk tarief

27 maart 2023

Op 1 maart 2023 heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat saldering ook conform de huidige wettekst jaarlijks dient plaats te vinden. Daarnaast oordeelde de Rechtbank dat de energieleverancier voor de teruggeleverde kWh hetzelfde tarief dient te berekenen als het tarief dat in rekening wordt gebracht voor de afgenomen kWh.

Lees meer »

Tarief afvalstoffenbelasting 2023

1 januari 2023

Het tarief afvalstoffenbelasting voor 2023 is na indexering vastgesteld op € 35,70 per ton. 

Lees meer »

Tarieven EB (inclusief ODE) 2023

Vanaf 1 januari 2023 zijn de tarieven voor Opslag duurzame energie en klimaattransitie (ODE) en de EB samengevoegd in de EB. Er wordt vanaf 2023 geen afzonderlijke ODE meer geheven. In dit overzicht voor 2023 worden dan ook geen afzonderlijke ODE tarieven meer vermeld.

 

Lees meer »

Amendementen Tweede Kamer bij akkoord afbouw salderingsregeling

28 februari 2023

De Tweede Kamer heeft op 7 februari 2023 het wetsvoorstel ter uitvoering van de afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers aangenomen. Daarbij zijn een aantal amendementen en moties aangenomen. Wij geven een overzicht van de 6 aangenomen amendementen.

 

Lees meer »

Pakket Belastingplan 2023 met amendementen door Tweede Kamer

26 november 2022

Op 10 november 2022 heeft de Tweede Kamer het pakket Belastingplan 2023 aangenomen. Daarbij zijn een aantal amendementen en moties op het gebied van de EB aangenomen. Het pakket Belastingplan 2023 ligt nu bij de Eerste Kamer die het wetsvoorstel op 12 en 13 december plenair zal behandelen.

Lees meer »

Verlagingen energiebelasting 2023 geschrapt vanwege prijsplafond

19 oktober 2022

In ons eerdere nieuwsbericht deze maand zijn voorstellen in het pakket Belastingplan 2023 voor de energiebelasting (EB) en Opslag duurzame energie- en klimaattransitie opgesomd. Zoals wij toen opmerkten was het waarschijnlijk dat een aantal voorstellen niet zou doorgaan in verband met de invoering van het prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dat blijkt nu te worden geëffectueerd in de derde Nota van wijziging van het Belastingplan 2023.

Lees meer »

Afbouw Salderingsregeling Nota van Wijziging

5 oktober 2022

Op 23 september jongstleden kondigde Minister Jetten in zijn antwoord op kamervragen over de salderingsregeling een Tweede Nota van wijziging aan bij het wetsvoorstel over de afbouw van de salderingsregeling. Aanleiding voor de kamervragen waren signalen dat sommige energieleveranciers niet meer over een heel jaar salderen, maar over een kwartaal of een andere periode. Weliswaar is het evident de bedoeling van de salderingsregeling om de saldering over een jaarperiode te laten plaatsvinden maar dit is niet expliciet in de wet opgenomen. De Minister komt nu met een aantal wijzigingen die worden opgenomen in het in behandeling zijnde wetsvoorstel om de salderingsregeling in de periode 2025 – 2031 in stappen tot nul te verlagen.

Lees meer »

Pakket Belastingplan 2023 – maatregelen in de energiebelasting

3 oktober 2022

In het pakket Belastingplan 2023 zijn de verschillende wijzigingen voorgesteld in de energiebelasting (EB) en Opslag duurzame energie- en klimaattransitie. Onder andere worden huishoudens tegemoetgekomen voor de forse stijging van de energierekening via lagere EB-tarieven en een verhoging van de vermindering per elektriciteitsaansluiting. Inmiddels is door het kabinet ook voorgesteld om een prijsplafond voor gas en elektriciteit in te voeren. Daarbij is aangegeven dat de financiering van dat prijsplafond mede door het schrappen van de verlaging van de energiebelasting zal gebeuren. Het lijkt daarom op dit moment onwaarschijnlijk dat deze voorgestelde verlaging van de EB door zal gaan.

 

Lees meer »

Afbouw saldering uitgesteld tot 2024

8 maart 2022

Omdat de voorgestelde startdatum voor de afbouw van 1 januari 2023 niet haalbaar blijkt heeft Minister Jetten onlangs aan de Kamer laten weten pas per 1 januari 2024 te willen starten met de afbouw van de salderingsregeling die dan zal doorlopen tot 2032. Het kabinet zal hiertoe nog voor de zomer komen met een aangepast wetsvoorstel.

Lees meer »

Tarieven EB-ODE 2022 glastuinbouw, CNG en walstroom

5 januari 2022

De EB-tarieven voor de glastuinbouw en CNG voor 2022 zijn bekend gemaakt. Wij zetten deze hier op een rijtje nadat we eerder de reguliere tarieven 2022 van de EB en ODE+ bekend hebben gemaakt. Daarnaast nemen wij voor de volledigheid ook de tarieven voor walstroom op die sinds 1 oktober 2021 gelden.

Lees meer »

Tarieven Energiebelasting en ODE 2022

23 december 2021

De reguliere EB- en ODE-tarieven, zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2022, zijn door het Ministerie van Financiën bekend gemaakt in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2022".

Lees meer »

Tarief afvalstoffenbelasting 2022

9 december 2021

Het tarief afvalstoffenbelasting wordt voor 2022 vastgesteld op € 33,58 per ton.

Lees meer »

Voorstel herziening EU Richtlijn energiebelastingen

4 november 2021

Afgelopen zomer presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor herziening van de Richtlijn energiebelastingen (2003/96/EG, hierna: richtlijn). Het voorstel is onderdeel van het zogenoemde Fit-for-55-pakket, welk pakket invulling geeft aan het juridisch bindende Europese broeikasgasreductiedoel van ten minste netto 55% in 2030 ten opzichte van 1990, zoals vastgelegd in de Europese Klimaatwet. Inmiddels is er een reactie van het kabinet op het pakket en op de voorgestelde herziening van de Richtlijn energiebelastingen.

Lees meer »

Pakket Belastingplan 2022 – maatregelen in de energiebelasting

23 september 2021

In het pakket Belastingplan 2022 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de energiebelasting:

• Uitbreiding overgangsrecht Postcoderoosregeling

• Uitbreiding verlaagd EB-tarief walstroom

• Voorkoming dubbele EB bij energieopslag (elektriciteit)

• Voorkomen samenloop vrijstelling aardgas met (a) nihiltarief en (b) raffinaderijvrijstelling

Lees meer »

Walstroomregeling EB goedkeurd door EU

1 juli 2021

In het Belastingplan is voorgesteld wordt om voor leveringen van elektriciteit aan een walstroominstallatie voor de EB een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh te laten gelden en deze leveringen niet met ODE te belasten. De EU heeft aan Nederland goedkeuring verleend om deze regeling voor walstroom van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2027 toe te passen. Vanaf 1 oktober 2021 zal het verlaagd tarief in de energiebelasting voor elektriciteit geleverd aan walstroominstallaties in werking treden. 

Lees meer »

Evaluaties EB en ODE, Toekomstverkenning ODE en IBO Financiering Energietransitie

19 mei 2021

Recent zijn de volgende stukken aangeboden aan de Tweede Kamer:

 • Evaluatie van de energiebelasting (EB);
 • Evaluatie van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE);
 • Toekomstverkenning ODE;
 • Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Financiering Energietransitie.

Lees meer »

Vermindering niet doorbetalen aan aanbieder

18 mei 2021

Belastingplichtigen voor de afvalstoffenbelasting mogen voor stoffen die hun inrichting na de afgifte weer verlaten de belasting die ze eerder daarover hebben voldaan op hun aangifte in mindering brengen. Dit is geregeld in artikel 27 Wbm en is in de praktijk ook wel bekend onder de naam in-/uitregeling.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft in een recente uitspraak beslist dat een aanbieder van afvalstoffen aan een afvalverwerker geen recht heeft op doorbetaling van de vermindering die de afvalverwerker realiseert bij de afvoer van afvalstoffen (zoals bodemassen) van zijn inrichting. Dat geldt ook voor het afval dat na afgifte door de aanbieder vervolgens door de afvalverwerker (tot 2019 onbelast) wordt afgevoerd naar het buitenland.

Lees meer »

Een ongemakkelijke waarheid over de importheffing... en een uitdagend alternatief

18 mei 2021

De importheffing van vijftig procent op buitenlands afval is contraproductief. Niet alleen verzwakt de
heffing de financiële positie van de sector, waardoor deze minder kan investeren in duurzame innovaties voor de middellange termijn, maar de heffing leidt ook tot een minder efficiënt en schoon verbrandingsproces en zorgt per saldo voor een hogere uitstoot van broeikasgassen.
Vier afvalenergiecentrales, ARN, Attero, AVR en EEW, zijn vorig najaar een campagne gestart om aandacht te vragen voor deze politiek ongemakkelijke waarheid. Ze bieden ook een alternatief.

Ter ondersteuning van deze campagne nemen we hier het artikel over dat in het meinummer van Afvalstroom is verschenen.

Lees meer »

Overzicht reguliere tarieven Energiebelasting en ODE 2021

4 januari 2021

Eerder verstrekten wij de bijzondere tarieven van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie en klimaattransitie (ODE) voor 2021. Bijgaand geven wij ook een overzicht van de reguliere tarieven voor EB en ODE.

Lees meer »

Tarieven EB en ODE Glastuinbouw en CNG 2021

4 januari 2021

De EB en ODE-tarieven voor de glastuinbouw en CNG voor 2021 zijn bekend gemaakt.

Lees meer »

CO2-heffing industrie Tarief en termijnkoers 2021

4 januari 2021

Op 1 januarijongstleden is de Wet CO2-heffing industrie in werking getreden. In de Wet CO2-heffing industrie is € 30 per ton kooldioxide-equivalent als tarief opgenomen. Dit tarief is echter meteen per 1 januari 2021 geïndexeerd en bedraagt daardoor in 2021 € 30,48.

Lees meer »

Tarief afvalstoffenbelasting 2021

16 december 2020

Het tarief afvalstoffenbelasting voor 2021 is vastgesteld op € 33,15 per ton. 
De afvalstoffenbelasting wordt geheven over:

 • afgifte van afvalstoffen aan een stortplaats of afvalverbrandingsinrichting
 • verwijdering van afvalstoffen die binnen de inrichting zijn ontstaan
 • export van afvalstoffen

Lees meer »

Pakket Belastingplan 2021 – ODE

17 september 2020

In het pakket Belastingplan 2021 zijn wijzigingen voorgesteld in de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE). Het gaat onder andere om de tarieven voor de jaren 2021 en 2022.

Lees meer »

Pakket Belastingplan 2021 Energiebelasting

17 september 2020

Pakket Belastingplan 2021 – energiebelasting

In het pakket Belastingplan 2021 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de energiebelasting (EB):

 • Postcoderoosregeling vervalt
 • Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen
 • Introductie verlaagd tarief walstroominstallaties
 • Verhogingen belastingvermindering (heffingskorting) EB

Lees meer »

CO2-heffing industrie: Wetsvoorstel

17 september 2020

Op Prinsjesdag is zoals verwacht het wetsvoorstel CO2-heffing industrie (hierna: CO2-heffing) ingediend. Per 1 januari 2021 zal voor de uitstoot van broeikasgassen door industriële installaties (broeikasgasinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties en lachgasinstallaties) deze heffing gaan gelden, ervan uitgaande dat het wetsvoorstel tijdig tot wet wordt verheven.

 

Lees meer »

CO2-heffing voor industrie en AVI’s

28 mei 2020

Met betrekking tot het op Prinsjesdag in te dienen wetsvoorstel CO2-heffing industrie (hierna: CO2-heffing) is een internetconsultatie gestart, die loopt tot 29 mei 2020. Daarbij is een concept wetsvoorstel bekend gemaakt. In ons nieuwsbericht van 23 juli 2019 hebben we de werking van de CO2-heffing, die per 1 januari 2021 moet ingaan, kort toegelicht. In dit bericht gaan we in op de doelgroep en de hoogte van deze heffing zoals opgenomen in het concept-wetsvoorstel.

Lees meer »

Uitstel van betaling en uitstel teruggaafverzoeken EB-ODE

19 mei 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft op 22 april en 6 mei 2020 het Beleidsbesluit noodmaatregelen coronavirus geactualiseerd. Om te beginnen wordt voor een aantal belastingen waaronder ook de milieubelastingen (EB en ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater) vanwege de coronacrisis tijdelijk soepeler beleid gehanteerd met verzoeken om uitstel van betaling. Daarnaast wordt goedgekeurd diverse verzoeken om teruggaaf kunnen worden gedaan binnen dertien weken na 31 oktober 2020 als de leverancier gebruik gemaakt heeft van de goedkeuring om de EB en ODE later te voldoen. Met deze goedkeuring behouden de betreffende verbruikers van gas en elektriciteit hun recht op teruggaaf van de uitgestelde EB en ODE. 

Lees meer »

Postcoderoosregeling in EB vervalt per 2021 en wordt subsidie

5 mei 2020

In een brief van 25 april 2019 hebben minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de voornemens van het kabinet met betrekking tot de omvorming van, onder meer, de postcoderoos-regeling. Recent heeft minister Wiebes de keuze voor een subsidieregeling bekend gemaakt, als volgt: “Na overleg met de sector is het kabinet tot de conclusie gekomen dat energiecoöperaties en VVE’s in de toekomst beter gestimuleerd kunnen worden met een subsidie dan met een verlaagd energiebelastingtarief. Daardoor kan tevens de complexiteit worden verminderd, is de stimulering van postcoderoosprojecten van energiecoöperaties en VVE’s niet meer afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting en kan de hoogte van de stimulering toegespitst worden op wat nodig is. Hiervoor wordt vanaf 2021 in totaal via een kadercorrectie € 285 mln toegevoegd aan de EZK-begroting.”

Lees meer »

Rapport Naar een economie zonder afval

4 mei 2020

Op 20 april 2020 is in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen door het kabinet het rapport “Naar een economie zonder afval” openbaar gemaakt. In dit rapport wordt aangegeven wat de verschillende knelpunten zijn op weg naar een circulaire economie. Daarnaast zijn verschillende beleidsopties uitgewerkt met daarbij mogelijke concrete maatregelen. Het rapport stelt dat een van de belangrijkste knelpunten is dat milieuschade onvoldoende in de huidige prijzen is opgenomen. Daarvoor wordt een aantal economische maatregelen aangedragen. Daaronder wordt voorgesteld om het tarief van de afvalstoffenbelasting te verhogen van €32,63 (tarief 2020) naar zo’n €205 per ton!

 

Lees meer »

Geen vrijstelling EB-ODE perslucht metallurgische procedés

17 april 2020

Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden heeft op 10 maart jl. geoordeeld dat de vrijstelling van energiebelasting (EB) ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor metallurgische procedés gedeeltelijk van toepassing is in de situatie waarin een zinklaag wordt aangebracht op aluminium. Voor zover de elektriciteit wordt gebruikt voor de compressoren oordeelt het Hof echter dat dit geen deel uitmaakt van het metallurgisch procedé en de vrijstelling niet van toepassing is. 

Lees meer »

Uitstel EB en ODE ivm Coronacrisis

15 april 2020

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het Beleidsbesluit fiscale maatregelen coronavirus. Dat Beleidsbesluit zal binnenkort in de Staatscourant worden gepubliceerd. Vooruitlopend daarop is het alvast op de website van het Ministerie van Financiën geplaatst.

Lees meer »

Definitieve cijfers afbouw salderingsregeling

6 april 2020

Recent heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer per brief nader geïnformeerd over het afbouwen van de salderingsregeling en het bijbehorende concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Elektriciteitswet 1998. 

De invoeding van elektriciteit door kleinverbruikers op het net wordt vanaf 1 januari 2023 niet langer volledig tegen hun afname van elektriciteit van het net gesaldeerd. In plaats daarvan wordt nog een percentage van de elektriciteit, die op het net wordt ingevoed, gesaldeerd met de afname van het net via dezelfde aansluiting. Het percentage wordt geleidelijk afgebouwd naar nul op 1 januari 2031. De minister heeft nu, in tabelvorm, zowel het eerdere indicatieve als het definitieve afbouwpad weergegeven.

Lees meer »

Tarieven energiebelasting en ODE 2020 opgenomen op deze website

23 januari 2020

De tarieven die in 2020 gelden voor de energiebelasting en de ODE voor levering van aardgas en elektriciteit zijn op deze website opgenomen. U treft daar ook de tarieven voor 2019 aan. Ze zijn te vinden onder het tabblad energiebelasting/tarieven.tarieven EB-ODE

Lees meer »

Kort geding: importheffing gaat door

20 december 2019

Door twee afvalverwerkers is in een kort geding aan de rechter gevraagd om de inwerking-treding van de importheffing te verbieden of in ieder geval een jaar uit te stellen tot 1 januari 2021. De Rechtbank Den Haag wijst de eis van de twee afvalverwerkers echter af. Nu ook de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord zijn gegaan met de importheffing zal deze per 1 januari 2020 in werking treden.

Lees meer »

Omvorming en afbouw salderingsregeling

28 oktober 2019

Na een vrij lange aanloop is op 28 oktober 2019 het concept-wetsvoorstel ‘Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Wet belastingen op milieugrondslag ter uitvoering van de omvorming van de salderingsregeling voor kleinverbruikers’ gepubliceerd. Het concept-wetsvoorstel voorziet in geleidelijke afbouw van de salderingsregeling voor kleinverbruikers. Vanaf 1 januari 2023 wordt de invoeding van elektriciteit op het net niet langer volledig tegen hun afname van elektriciteit van het net gesaldeerd. In plaats daarvan wordt nog een percentage van de elektriciteit, die op het net wordt ingevoed, gesaldeerd met de afname van het net via dezelfde aansluiting. Het percentage wordt geleidelijk afgebouwd naar nul op 1 januari 2031.

Lees meer »

Minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking tarief 2020 nihil

11 december 2019

Uit de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel “minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking” blijkt dat het tarief voor 2020, zoals al werd verwacht, nihil zal zijn. Dat betekent dat de belastingplichtigen voor de elektriciteitsopwekking voor 2020 ook geen elektriciteitsmonitoringsplan of -emissieverslag hoeven op te stellen en geen belastingaangifte hoeven in te dienen bij de Dienst Nederlandse Emissieautoriteit.

Lees meer »

Wijzigingen opslag duurzame energie (ODE) - Pakket Belastingplan 2020

4 november 2019

In het pakket Belastingplan 2020 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de opslag duurzame energie (ODE): 

 • De voorgestelde ODE-tarieven voor het komende jaar zijn nu niet in een afzonderlijk wetsvoorstel opgenomen, maar vormen onderdeel van het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord. Zie de hierna opgenomen tabel.
 • Het aandeel dat bedrijven bijdragen aan de ODE wordt verhoogd van 50% naar 67%. In combinatie met de tariefsverhogingen leidt dit voor bepaalde bedrijven/sectoren tot een grote stijging van de ODE-last (tot ongeveer een verdrievoudiging). Zie de hierna opgenomen tweede tabel.
 • Voorgesteld is om de naam te wijzigen in “opslag duurzame energie- en klimaattransitie”, waarbij de afkorting ODE wel gehandhaafd blijft.

Lees meer »

Wijzigingen energiebelasting - Pakket Belastingplan 2020

4 november 2019

In het pakket Belastingplan 2020 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de energiebelasting (EB): 

 • stijging EB-tarief eerste schijf aardgas met 4 cent per m3 per 2020.
 • stijging EB-tarief eerste schijf aardgas met 1 cent per m3 per jaar in de zes jaren daarna.
 • evenredige stijging EB-tarief eerste schijf aardgas glastuinbouw met 0,642 cent per m3 in 2020 en met 0,161 cent per m3 per jaar in de 6 jaren daarna.
 • wijzigingen EB-tarief eerste schijf elektriciteit:
 • wijzigingen belastingvermindering (heffingskorting) per elektriciteitsaansluiting:
 • voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de EB-tarieven per 1 januari 2020 eveneens worden gewijzigd op grond van het Belastingplan 2018 (ongedaanmaking tijdelijke tariefsverhoging voor de jaren 2018 en 2019).

 

 

Lees meer »

Geïmporteerd afval vanaf 2020 belast

4 november 2019

Momenteel kent de afvalstoffenbelasting bij het belasten van afgifte van afvalstoffen aan een stortplaats of een verbrandingsinrichting een uitzondering voor afval dat is geïmporteerd. Het kabinet stelt in het Fiscaal pakket 2020 voor om deze geïmporteerde afvalstoffen in de heffing van de afvalstoffenbelasting te betrekken. Het zal met name afvalstoffen betreffen die hier worden verbrand aangezien voor afvalstoffen die hier zouden moeten worden gestort normaal gesproken geen vergunning voor import wordt afgegeven. Alleen voor doorvoer van afvalstoffen zal de uitzondering blijven bestaan. Doorvoer van geïmporteerde afvalstoffen blijft dus onbelast.

Lees meer »

CO2-heffing voor industrie en AVI’s

23 juli 2019

In het Klimaatakkoord is nadere aandacht besteed aan de eerder aangekondigde nationale CO2-heffing die wordt gericht op de ‘industrie’. Ook de CO2-emissies van afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) worden onder deze heffing gebracht. Er zal een wetsvoorstel worden ingediend. De CO2-heffing komt dan vanaf 2012 te bestaan naast de CO2-minimumprijs voor elektriciteitsopwekking waarvoor al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ligt.

Lees meer »

Vrijstelling energiebelasting walstroom

18 juli 2019

Schepen gebruiken brandstoffen om zelf elektriciteit op te wekken. Als ze in een haven liggen is het echter minder belastend voor het milieu als op dat moment walstroom wordt gebruikt in plaats van met eigen generatoren opgewekte elektriciteit. Om dat gebruik van walstroom te stimuleren komt er een vrijstelling in de energiebelasting.

Lees meer »

Afvalstoffenbelasting storten verbrandingsresten binnen inrichting onbelast

17 juli 2019

Als afvalstoffen aan een inrichting ter verbranding worden afgegeven en de daarbij ontstane verbrandingsresten binnen de inrichting worden gestort wordt er vanaf 2015 twee keer belasting geheven. Een keer over de afgifte van de te verbranden afvalstoffen aan de inrichting en een keer over het storten van de verbrandingsresten binnen de inrichting. Het Ministerie van Financiën heeft nu in het Beleidsbesluit belastingen op milieugrondslag bekend gemaakt dat in dergelijke gevallen de tweede heffing over het storten van de verbrandingsresten niet wordt toegepast.

Lees meer »

Batterijopslag en dubbele heffing energiebelasting

14 juli 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft op 5 juli 2019 schriftelijk gereageerd op een motie over dubbele energiebelasting (EB) die kan optreden met betrekking tot elektriciteit die wordt opgeslagen in – grote – batterijen. In die motie is verzocht om mogelijke oplossingen voor deze situatie in kaart te brengen en hierover in het eerste kwartaal van 2019 te rapporteren aan de Tweede Kamer.

Lees meer »

Afvalstoffenbelasting Hof: verbranden van gevaarlijk afval in AEC belast

14 juli 2019

Een exploitant van een aantal AEC’s stelt zich op het standpunt dat het belasten van gevaarlijk afval dat in de AEC’s wordt verbrand in strijd is met de wet. Het gerechtshof oordeelt echter dat de heffing van afvalstoffenbelasting voor gevaarlijke afvalstoffen niet in strijd is met de wet.

Lees meer »

Afvalstoffenbelasting: Vrijstelling voor asbest dakafval gehandhaafd

22 juni 2019

Door Kamerlid Stoffer (SGP) zijn op 17 april 2019 kamervragen gesteld over de toepassing van de vrijstelling voor asbest dakafval. Aanleiding was het signaal vanuit de branche dat stortplaatsen problemen hadden met de uitvoering van de vrijstelling vanwege het feit dat zij als belastingplichtige risico lopen voor eventuele naheffingen als de vrijstelling achteraf ten onrechte blijkt te zijn toegepast. Vanuit de branche werd er daarom voor gepleit om de vrijstelling te vervangen door een teruggaafregeling. Daarmee zouden de stortplaatsen niet alleen geen risico meer lopen voor eventuele naheffingen maar ook de administratieve lasten van de uitvoering van deze vrijstelling niet meer dragen. Op 13 juni 2019 antwoordde Staatssecretaris Snel dat hij wil vasthouden aan de systematiek van de vrijstelling maar wel bereid is tot overleg met de branche over hun zorgen.

Lees meer »

Wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking

22 juni 2019

Recent is een wetsvoorstel ingediend tot introductie van een nieuwe belasting: de minimum CO2-prijs. Deze belasting heeft een aanvullend karakter en is gericht op elektriciteitsproducenten (inclusief WKK in sectoren zoals chemie, voedingsmiddelen, papierproductie en glastuinbouw). Noodstroomaggregaten worden, onder voorwaarden, uitgezonderd. De beoogde datum van inwerkingtreding is 1 januari 2020. Bijzonder vinden wij dat geen belastingopbrengst wordt nagestreefd noch wordt voorzien, maar dat de belasting enkel tot doel heeft investeringszekerheid te bieden.

Lees meer »

Europees burgerinitiatief voor belasting op kerosine

30 april 2019

De Europese Commissie gaat een burgerinitiatief uit onder meer Nederland registreren dat een belastingheffing op vliegtuigbrandstof mogelijk wil maken. Als de initiatiefnemers voor 10 mei volgend jaar een miljoen handtekeningen uit minstens zeven EU-landen verzamelen die het voorstel ondersteunen, moet de commissie binnen drie maanden besluiten of ze er inhoudelijk mee aan de slag gaat.

Lees meer »

Toekomst Salderingsregeling en Postcoderoosregeling

1 mei 2019

In een brief van 25 april 2019 hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de voornemens van het kabinet met betrekking tot de omvorming van de salderingsregeling en de postcoderoosregeling (PCRR).

Eerder was aangekondigd dat de salderingsregeling zou worden vervangen door een terugleversubsidie. Het kabinet is van dit idee afgestapt en is nu voornemens om de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten. Vanaf die datum wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031.

Lees meer »

Verzinken aluminium vrijgesteld van energiebelasting

11 maart 2019

De Rechtbank Gelderland heeft recent geoordeeld dat de vrijstelling van energiebelasting (EB) ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor metallurgische procedés volledig van toepassing is in de situatie van belanghebbende waarin een zinklaag wordt aangebracht op aluminium.

Lees meer »

Tarieven glastuinbouw 2019

3 januari 2019

Zoals al sinds jaar en dag gebruikelijk ontbreken in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2019" van het Ministerie van Financiën de tarieven voor de glastuinbouw. Pas op 31 december 2018 zijn die tarieven voor 2019 in de zogenoemde Bijstellingsregeling 2019 bekend gemaakt.

Lees meer »

Overgangsregeling exportheffing 2019 tot 2022

31 december 2018

Bij Koninklijk Besluit is bepaald dat de exportheffing in de afvalstoffenbelasting op 1 januari 2019 in werking treedt. Daarbij is ook een overgangsregeling bekend gemaakt. Zoals door ons al aangegeven in onze Nieuwsflits van 2018 oktober-1 geldt deze overgangsregeling alleen voor EVOA-vergunningen die zijn afgegeven vóór 25 oktober 2018.

Lees meer »

Uitvoeringsbesluit toepassing asbest vrijstelling

28 december 2018

Op 27 december 2018 zijn enkele wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag bekend gemaakt die zien op de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest afkomstig van sanering van asbestdaken.

Lees meer »

Uitvoeringsbesluit wijziging in verband met exportheffing

28 december 2018

Op 27 december 2018 zijn enkele wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag bekend gemaakt die zien op de exportheffing per 1 januari 2019 bij Koninklijk Besluit wordt ingevoerd.

Lees meer »

Overzicht EB-ODE tarieven 2019

19 december 2018

De reguliere tarieven van de energiebelasting (EB) zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2019, zijn door het Ministerie van Financiën bekend gemaakt. Daarnaast is ook het wetsvoorstel met de tarieven voor Opslag Duurzame Energie (ODE) voor 2019 door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe tarieven gelden met ingang van 1 januari 2019.

Lees meer »

Motie energie-opslag en energiebelasting

17 december 2018

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de Regering wordt verzocht om in het eerste kwartaal van 2019 oplossingen aan te dragen voor de dubbele heffing van energiebelasting (EB) die kan optreden bij opslag van elektriciteit in batterijen.

Lees meer »

Vrijstelling voor asbest

19 november 2018

Bij de behandeling van het Fiscaal pakket 2019 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een amendement om per 1 januari 2019 een vrijstelling in de afvalstoffenbelasting op te nemen voor afzonderlijk aangeboden asbesthoudende producten die toegepast zijn geweest als dakbedekking.

Deze vrijstelling wordt gemotiveerd vanuit de gedachte dat de afvalstoffenbelasting een kostenpost vormt bij de sanering van asbestdaken. Deze asbestdaken zijn na 2024 verboden wat betekent dat voor die tijd alle asbestdaken moeten zijn gesaneerd.

Lees meer »

Geen overgangsregeling voor tariefsverhoging afvalstoffenbelasting

31 oktober 2018

In antwoord op vragen van het CDA geeft de Staatssecretaris aan dat er geen overgangsregeling komt voor de tariefsverhoging van de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019. Het kabinet is van mening dat partijen voldoende gelegenheid hebben gehad om op deze wijziging te anticiperen doordat de verhoging al in het regeerakkoord was aangekondigd. Er komt ook geen regeling voor stoffen die al voor 1 januari 2019 zijn opgeslagen buiten de eindverwerkingsinrichting. 

Lees meer »

Overgangsregelingen exportheffing 2019

31 oktober 2018

Twee redenen zijn aanleiding voor het kabinet om overgangsmaatregelen te treffen of aan te scherpen bij de exportheffing die per 1 januari 2019 moet ingaan. Ten eerste zal voor de tariefbepaling bij export onder al in 2018 lopende vergunningen de overbrengingsperiode geacht worden te beginnen per 1 januari 2019. Ten tweede zal de Overgangsregeling waarbij voor export onder lopende contracten in de eerst maanden van 2019 een nihiltarief mag worden toegepast alleen gelden voor export onder EVOA beschikkingen die vóór 25 oktober 2018 zijn afgegeven. 

Lees meer »

Fiscaal Pakket 2019 – Energiebelasting

18 september 2018

Op 18 september jongstleden is het Fiscaal Pakket 2019 bekend gemaakt. Voor wat betreft de energiebelasting (EB) worden met name enkele tarieven gewijzigd en wordt de heffingskorting verlaagd.

Lees meer »

Fiscaal pakket 2019 en afvalstoffenbelasting

18 september 2018

In het Fiscaal Pakket 2019 stelt het kabinet ook enkele wijzigingen in de afvalstoffenbelasting voor. Zo wordt het tariefin de afvalstoffenbelasting verhoogd naar €31,39 per ton en worden er enkele wijzigingen in de exportheffing voorgesteld.

Lees meer »

Tarieven Energiebelasting ODE 2018

1 januari 2018

De EB-tarieven, geldend vanaf 1 januari 2018, zijn door het Ministerie van Financiën bekend gemaakt in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2018". In de zogenoemde Bijstellingsregeling zijn de tarieven voor de glastuinbouw daaraan toegevoegd.

De ODE-tarieven zoals deze gelden voor het kalenderjaar 2018 zijn vastgelegd in de Wet van 20 december 2017 tot wijziging van de Wet opslag duurzame energie.

Lees meer »

Exportheffing per 1 januari 2019 in werking

1 november 2017

Bij de beantwoording van kamervragen over de inwerkingtreding van de exportheffing noemt de Staatssecretaris nu voor het eerst 1 januari 2019. Eerdere invoering is niet mogelijk. Volgens de Staatssecretaris heeft de Belastingdienst aangegeven dat invoering per 1 januari 2019 haalbaar is. Het ILT heeft die garantie nog niet willen geven zolang de uitvoeringsaspecten nog niet volledig in beeld zijn.

Lees meer »

Hof van Justitie: Elektriciteit voor perslucht belast

24 oktober 2017

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 september 2017 verklaard dat elektriciteit die gebruikt wordt voor aandrijving van compressoren die perslucht genereren ten behoeve van de chemische reductie in een hoogoven niet onder de uitzondering voor duaal gebruik valt  (C-465/15).

Lees meer »

Regeerakkoord 2017-2021 – EB, ODE en CO2-heffing

10 oktober 2017

Op 10 oktober is het regeerakkoord voor de periode 2017-2021 bekend gemaakt. Dat bevat wijzigingen in de energiebelasting, een bestendiging van de opslag duurzame energie en de aankondiging van een CO2-heffing.

Lees meer »

Fiscaal Pakket 2018 – Energiebelasting

19 september 2017

Op 19 september jongstleden is het Fiscaal Pakket 2018 bekend gemaakt. Voor wat betreft de energiebelasting (EB) worden er wijzigingen voorgesteld in het Belastingplan 2018 en in de Overige Fiscale Maatregelen 2018.

Lees meer »

Exportheffing in Belastingplan 2018

21 september 2017

De exportheffing die per 1 juli 2015 was ingevoerd is in het Belastingplan 2017 ingetrokken wegens strijdigheid met Europese regels. Nu wordt de exportheffing in het Belastingplan 2018 in aangepaste vorm voorgesteld zodanig dat deze de binnenlandse verwijdering en de verwijdering in het buitenland op gelijke wijze belast.

Lees meer »

Uitbreiding stadsverwarmingsregeling voor de energiebelasting

10 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën stelt voor om de stadsverwarmingsregeling uit te breiden naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken van aardwarmte of vaste of vloeibare biomassa, al dan niet in combinatie met restwarmte. Daarmee worden de degressieve EB-tarieven van toepassing op aardgas dat wordt verbruikt voor hulpketels die deel uitmaken van deze installaties.

Lees meer »

Stadsverwarming uit hernieuwbare energie belast met energiebelasting

14 november 2016

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Belastingplan 2017 zijn vragen gesteld over de EB op aardgasverbruik in hulpketels van stadsverwarmingsinstallaties. Op dat aardgas zijn de degressieve EB-tarieven van toepassing indien de installatie grotendeels gebruik maakt van restwarmte. Wordt de warmte echter (grotendeels) geproduceerd door gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals biomassa, dan is het aardgasverbruik in de hulpketels onderworpen aan het EB-blokverwarmingstarief.

Op die vragen is nu door de Staatssecretaris gereageerd. Tevens is naar aanleiding van die reactie een amendement ingediend.

Lees meer »

Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen (EB en ODE)

6 oktober 2016

Wet tijdelijk verlaagd tarief laadpalen met een zelfstandige aansluiting (EB en ODE)

In dit wetsvoorstel wordt, onder voorwaarden, geregeld dat in de jaren 2017 tot en met 2020 voor elektriciteit die wordt geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting:

 • het EB-tarief over de eerste 10.000 kWh (eerste zone) wordt verlaagd tot het tarief van de tweede zone (10.000 – 50.000 kWh);
 • het ODE-tarief nihil bedraagt (ongeacht de hoeveelheid geleverde elektriciteit).

Lees meer »

Vereenvoudiging regeling oninbare vorderingen Wbm

6 oktober 2016

De regeling oninbare vorderingen milieubelastingen wordt per 1 januari 2017 vereenvoudigd op een wijze die vergelijkbaar is met de regeling voor de BTW (Fiscale vereenvoudigingswet 2017). Deze regeling heeft betrekking op de energiebelasting, de belasting op leidingwater en de afvalstoffenbelasting en voorziet nu in een teruggaaf op verzoek van de belasting die door de belastingplichtige in rekening is gebracht aan de afnemers maar die niet wordt betaald. 

Lees meer »