CO2-heffing industrie: Wetsvoorstel

17 september 2020

Op Prinsjesdag is zoals verwacht het wetsvoorstel CO2-heffing industrie (hierna: CO2-heffing) ingediend. Per 1 januari 2021 zal voor de uitstoot van broeikasgassen door industriële installaties (broeikasgasinstallaties, afvalverbrandingsinstallaties en lachgasinstallaties) deze heffing gaan gelden, ervan uitgaande dat het wetsvoorstel tijdig tot wet wordt verheven.

Belastingplichtige

Belastingplichtig voor de CO2-heffing industrie is degene die een industriële installatie exploiteert. Nu is toegelicht dat met exploitant niet zozeer de gebruiker van de industriële installatie is bedoeld, maar degene die de houder is van de emissievergunning voor het EU-ETS op grond van de Wet milieubeheer (bij broeikasgasinstallaties) dan wel degene die de houder is van de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (bij afvalverbrandingsinstallaties en lachgasinstallaties).

CCS bij AVI’s

Naar aanleiding van de toelichting bij het concept-wetsvoorstel was twijfelachtig of CCS (Carbon Capture and Storage) voor AVI’s als reductiemaatregel zou gelden. Door een aanpassing in de Memorie van toelichting is nu duidelijk dat dit wel het geval is.

Oplopend tarief tot en met 2030

De hoogte van het tarief bedraagt met ingang van 1 januari 2021 € 30 per ton kooldioxide-equivalent. Dit tarief loopt lineair op met € 10,56 per jaar tot en met 2030 zodat het tarief in 2030 € 125 per ton CO2 is, naar het prijspeil geldend voor het jaar 2020. Dat wil zeggen dat de bedragen ook nog eens jaarlijks worden geïndexeerd. Dit leidt tot het volgende (voorlopige) tariefpad:

 tariefpad in €/ton CO2

2021

2022

2023

2024

2025

30

40,6

51,1

61,7

72,2

 

2026

2027

2028

2029

2030

82,8

93,4

103,9

114,5

125

Definitief is dit tariefpad overigens niet. Nadrukkelijk wordt door het kabinet aangegeven dat het zal worden bijgesteld als dat nodig is om de doelstelling te halen. Het tariefpad zal in ieder geval worden herijkt in 2022 en 2024 aangezien dan de EU ETS-benchmarks worden aangepast. Het wordt eerder herijkt als zich ontwikkelingen voordoen die daartoe aanleiding geven.