CO2-heffing industrie Tarief en termijnkoers 2021

4 januari 2021

Op 1 januarijongstleden is de Wet CO2-heffing industrie in werking getreden. Deze heffing is ondergebracht in de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). In de Wet CO2-heffing industrie is € 30 per ton kooldioxide-equivalent als tarief opgenomen. Dit tarief is echter meteen per 1 januari 2021 geïndexeerd en bedraagt daardoor € 30,48.

De Wbm  voorziet naast de reguliere indexatie van het tarief in een jaarlijkse verhoging van het tarief. Ook deze verhoging, die voor het eerst per 1 januari 2022 zal worden toegepast, is meteen geïndexeerd (van € 10,56 naar € 10,73).

Voor broeikasgasinstallaties wordt het tarief verminderd met de termijnkoers van het broeikasgasemissierecht, waarbij geldt dat het tarief niet lager dan nihil is. Deze termijnkoers bedraagt voor het kalenderjaar 2021 € 26,49 per ton kooldioxide-equivalent.

We benadrukken  dat de vermindering van het tarief met de termijnkoers niet geldt voor afvalverbrandingsinstallaties en lachgasinstallaties.

Overigens mag deze vermindering van het tarief door broeikasgasinstallaties niet worden toegepast voor zover de belastingplichtige exploitant van de broeikasgasinstallatie te veel dispensatierechten heeft overgedragen.