Evaluaties EB en ODE, Toekomstverkenning ODE en IBO Financiering Energietransitie

19 mei 2021

Recent zijn de volgende stukken aangeboden aan de Tweede Kamer:

  • Evaluatie van de energiebelasting (EB);
  • Evaluatie van de opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE);
  • Toekomstverkenning ODE;
  • Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Financiering Energietransitie.

Evaluatie EB

Doel van deze evaluatie was het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van fiscale regelingen in de EB, een evaluatie van de EB als geheel, de tariefstructuur en het onderzoeken van de interactie van de EB met de energietransitie. De evaluatie richt zich op de periode van de introductie (1996) tot en met 2019. Voor de relatie van de EB met de energietransitie is de zichtperiode 2020-2030 gehanteerd.

We merken op dat concrete oplossingen voor de (mogelijke) dubbele EB bij batterijopslag en bi-directioneel laden, voor de zoveelste keer, vooruit zijn geschoven.

Evaluatie ODE

In deze evaluatie is de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ODE onderzocht. Daarbij is in kaart gebracht in hoeverre de ODE heeft bijgedragen aan transparantie over de bijdrage van huishoudens en bedrijven aan de stimulering van hernieuwbare energie.

Toekomstverkenning ODE

De toekomstverkenning ODE betreft een ambtelijke verkenning van knelpunten die voortvloeien uit het oorspronkelijke doel van de ODE en de randvoorwaarden die aan het instrument gekoppeld zijn in de loop der jaren. In dit rapport worden oplossingsrichtingen geschetst om de gevonden knelpunten zoveel mogelijk te verminderen binnen de huidige vormgeving van de ODE.

IBO Financiering Energietransitie

In dit onderzoek is de systematiek van financiering en bekostiging van de investeringen in de verduurzaming van het energiesysteem tegen het licht gehouden, waarbij de kosten grotendeels via de energierekening worden omgeslagen. Er is gekeken naar (het verlagen van) de totale kosten van de energietransitie en naar de verdeling van de kosten tussen huishoudens en bedrijven en tussen huishoudens en bedrijven onderling. Er zijn diverse beleidsopties uitgewerkt die – deels ingrijpende – wijzigingen bevatten van de EB en/of de ODE.