Exportheffing in Belastingplan 2018

21 september 2017

Belastingplan 2018 opnieuw exportheffing

De exportheffing die per 1 juli 2015 was ingevoerd is in het Belastingplan 2017 ingetrokken wegens strijdigheid met Europese regels. Nu wordt de exportheffing in aangepaste vorm voorgesteld zodanig dat deze de binnenlandse verwijdering en de verwijdering in het buitenland op gelijke wijze belast.

De exportheffing gaat nu voor het belastbaar feit aansluiten bij de overbrenging van afvalstoffen zelf in plaats van het verkrijgen van toestemming om de afvalstoffen uit Nederland over te brengen. In de aangepaste heffing gaat het om de daadwerkelijk met toepassing van die EVOA-vergunning naar het buitenland overgebrachte hoeveelheden en de daadwerkelijk toegepaste verwerkingswijzen. De exportheffing maakt gebruik van de verplichtingen in de EVOA-regeling.

Ingevolge de EVOA moet binnen de EU degene die de afvalstoffen naar het buitenland wil overbrengen via een zogenoemde kennisgeving toestemming vragen aan de aangewezen milieuautoriteit van de betrokken landen. Deze zogeheten kennisgever wordt nu als belastingplichtige aangemerkt voor de exportheffing.

De buitenlandse verwerker geeft per transport de ontvangen hoeveelheden ingevolge de EVOA door aan de kennisgever en de Inspectie Transport en Logistiek (ILT). Na verwerking van de ontvangen afvalstoffen geeft de buitenlandse verwerker per transport aan de kennisgever en de ILT ook een verwerkingsverklaring af. Nadat de laatste verklaring van verwerking is ontvangen, of ontvangen had moeten zijn, verzoekt de kennisgever  aan de ILT om de in totaal op een bepaalde EVOA-vergunning naar het buitenland overgebrachte hoeveelheid afvalstoffen om ze daar te laten verwijderen vast te stellen. Vervolgens geeft de ILT op dit verzoek een beschikking af. Welke gegevens de kennisgever aan de ILT dient te verstrekken, en welke procedure daarbij moet worden gevolgd zal nog in een AMvB worden vastgesteld. Daarbij zal ook een formulier worden vastgesteld dat de kennisgever gebruikt voor zijn verzoek aan de ILT. De kennisgever moet dan zijn aangifte doen op het tijdstip dat de EVOA-vergunning is verlopen en zes volle kalendermaanden zijn verstreken sinds de maand waarin de verwerkingsverklaring, is ontvangen of ontvangen had moeten zijn voor alle afvalstoffen die met toepassing van die EVOA-vergunning zijn overgebracht uit Nederland. Hij baseert zijn aangifte op de beschikking van ILT.

Om de afvalsector en de uitvoeringsorganen de tijd te geven om zich op deze nieuwe heffing voor te bereiden wordt de inwerkingtreding van deze regeling apart geregeld in een Koninklijk Besluit. De ambitie is om in het voorjaar van 2018 de voorbereidingen voor inwerkingtreding af te ronden.