Exportheffing per 1 januari 2019 in werking

1 november 2017

Op 25 oktober jongstleden heeft de Staatssecretaris van Financiën bij Nota naar aanleiding van het Verslag antwoorden gegeven op kamervragen over het Belastingplan 2018. Daarbij kwamen ook vragen over de exportheffing aan de orde.

In onze nieuwsflits van september zijn wij al ingegaan op het wetsvoorstel om opnieuw een heffing op het exporteren van afval in te voeren.

Bij de beantwoording van vragen over de inwerkingtreding van de exportheffing noemt de Staatssecretaris nu voor het eerst 1 januari 2019. Eerdere invoering is niet mogelijk. Volgens de Staatssecretaris heeft de Belastingdienst aangegeven dat invoering per 1 januari 2019 haalbaar is. Het ILT heeft die garantie nog niet willen geven zolang de uitvoeringsaspecten nog niet volledig in beeld zijn.

De Staatssecretaris geeft aan dat bij de in behandeling zijnde uitwerking van de uitvoeringsaspecten alle vereiste handelingen in beeld worden gebracht, niet alleen voor Belastingdienst en ILT, maar ook die voor de belastingplichtige bedrijven. De inschatting van het kabinet is dat de betrokken bedrijven voldoende voorbereidingstijd zullen hebben. De ambitie is om die uitvoeringshandelingen al in het voorjaar 2018 gereed te hebben.

Omdat de exacte datum nog niet bekend is wordt dat bij Koninklijk Besluit later bepaald. De Staatssecretaris wijst er op dat de wetgeving de mogelijkheid bevat om in dat Koninklijk Besluit een overgangsregeling te treffen voor afvalstoffen die binnen een daarbij te bepalen aantal maanden na de inwerkingtreding van de exportheffing naar het buitenland worden overgebracht op basis van een EVOA-vergunning die is afgegeven vóór de datum van die inwerkingtreding.

Commentaar

Voorlopig blijven dus de exacte uitvoeringsregels van exportheffing nog onbekend evenals de inhoud van de overgangsregeling in het Koninklijk Besluit. Zeker lijkt nu in ieder geval wel dat de exportheffing niet voor 1 januari 2019 in werking zal treden.