Fiscaal Pakket 2018 – Energiebelasting

19 september 2017

Op 19 september jongstleden is het Fiscaal Pakket 2018 bekend gemaakt. Voor wat betreft de energiebelasting (EB) zijn daarvan de volgende wetsvoorstellen relevant.

Belastingplan 2018
• De EB-tarieven worden tijdelijk verhoogd (aardgas regulier, aardgas blokverwarming, aardgas glastuinbouw, elektriciteit) om in de jaren 2018 en 2019 een extra opbrengst van € 200 miljoen per jaar te genereren.
• Dit wetsvoorstel voorziet in het terugdraaien van de tijdelijke verhoging van de EB-tarieven per 1-1-2020.
• De EB-tarieven voor aardgas in de eerste schijf (regulier, blokverwarming en glastuinbouw) worden structureel verhoogd om een extra opbrengst van € 3 miljoen per jaar te genereren.
• De stadsverwarmingsregeling in de EB wordt uitgebreid overeenkomstig de brief die de staatssecretaris van Financiën hierover eerder dit jaar aan de Tweede Kamer heeft verzonden. Het gaat om uitbreiding naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken van aardwarmte of vaste of vloeibare biomassa, al dan niet in combinatie met restwarmte. Daarmee worden de degressieve EB-tarieven van toepassing op aardgas dat wordt verbruikt voor hulpketels die deel uitmaken van deze installaties. Als vaste of vloeibare biomassa binnen de installatie voor stadsverwarming eerst wordt omgezet in gasvormige biomassa, bijvoorbeeld in een vergister, en vervolgens binnen die installatie voor stadsverwarming wordt verbruikt om warmte op te wekken, telt dit mee voor het bepalen of grotendeels gebruik is gemaakt van restwarmte, aardwarmte of warmte opgewekt met vaste of vloeibare biomassa. Voor nadere informatie over dit onderwerp verwijzen we naar onze Nieuwsflits EB 2017 juli-1 - stadsverwarming.

Overige fiscale maatregelen 2018
• Dit wetsvoorstel bevat een wijziging van artikel 66 Wbm betreffende de gedeeltelijke teruggaaf van EB voor energie-intensieve bedrijven met betrekking tot hun elektriciteitsverbruik boven de 10.000.000 kWh. Eén van de voorwaarden bij deze teruggaafregeling is deelname aan de meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE-convenant). In een addendum op het MEE-convenant zijn per 20 april 2017 extra verplichtingen opgenomen. Aan die extra verplichtingen behoeft niet te worden voldaan om in aanmerking te komen voor de EB-teruggaaf. Dit wordt, met terugwerkende kracht tot en met 20 april 2017, wettelijk vastgelegd.