Fiscaal pakket 2019 en afvalstoffenbelasting

18 september 2018

In het Fiscaal Pakket 2019 stelt het kabinet de volgende wijzigingen in de afvalstoffenbelasting voor:

  • Tarief afvalstoffenbelasting wordt €31,39 per ton

Deze aanzienlijke verhoging van €13,21 naar €31,39 was aangekondigd in het regeerakkoord maar nu is dan ook bekend hoe aanzienlijk de verhoging is. De motivering voor de verhoging is dat het storten en verbranden van afval leidt tot schadelijke milieu-emissie. In de circulaire economie past het niet dat we materialen na gebruik verbranden of storten. Om hergebruik te bevorderen en storten en verbranden te ontmoedigen wordt daarom het tarief afvalstoffenbelasting verhoogd.

  • Wijziging in exportheffing 2019

De exportheffing die in het Belastingplan 2018 al is voorzien zal naar verwachting volgens plan per 1 januari 2019 kunnen worden ingevoerd. Wel worden er enkele wijzigingen in het oorspronkelijke voorstel aangebracht.
Zo worden de formeelrechtelijke aspecten van de rol van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat specifieker geformuleerd. De taak van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat zal in mandaat worden uitgeoefend door de ILT.
Verder is de Wbm aangevuld voor de situatie dat de door de kennisgever bij zijn aanvraag verstrekte gegevens niet juist of niet volledig zijn. De kennisgever heeft in dat geval de verplichting dit te melden bij de ILT. Ook wordt geregeld dat de ILT ambtshalve een beschikking afgeeft als de kennisgever nalaat een aanvraag te doen of als op een later tijdstip blijkt dat de gegevens in de aanvraag of in de beschikking zodanig onjuist of onvolledig zijn dat de maatstaf van heffing niet juist kan worden vastgesteld.
Daarnaast wordt voorgesteld de regeling zodanig te vereenvoudigen dat voor alle afvalstoffen die met dezelfde EVOA-vergunning buiten Nederland worden gebracht ook hetzelfde tarief van toepassing is. Dit voorkomt administratieve lasten voor de kennisgever en de buitenlandse verwerker. In die situatie zal dan voor de gehele periode van overbrenging het laagste tarief geldt dat gedurende deze periode van toepassing is. Dit betekent dat de jaarlijkse indexering van het tarief per 1 januari alleen gevolgen heeft voor EVOA-vergunningen waarvan het eerste transport plaatsvindt op of na die datum.
De nadere uitwerking van de exportheffing in een algemene maatregel van bestuur is in concept weliswaar klaar maar nog niet gepubliceerd.