Kabinet zet afschaffing vrijstellingen energiebelastingen per 2025 door

5 april 2023

Minister Jetten heeft in beantwoording van diverse vragen van de Tweede Kamer aangegeven dat het kabinet het voornemen doorzet om diverse vrijstellingen in de energiebelasting per 2025 af te schaffen. 

Het betreft de vrijstellingen die zien op:

• aardgas en elektriciteit voor metallurgische procedés;

• aardgas voor mineralogische procedés;

• aardgas en elektriciteit voor Warmte Kracht Koppeling (WKK);

• naast bovenstaande vrijstellingen zal ook het verlaagde tarief voor aardgas voor glastuinbouw worden afgeschaft.

Ad afschaffen WKK vrijstelling

Het is de bedoeling dat de vrijstelling voor WKK’s alleen nog maar blijft gelden voor zover het daarvoor gebruikte aardgas en elektriciteit kan worden toegerekend aan de opgewekte elektriciteit die op het net wordt gezet. Voor zover het aardgas en elektriciteit kunnen worden toegerekend aan opwekken van warmte vervalt de vrijstelling. Daarnaast zal ook het eigen verbruik van elektriciteit uit de WKK voortaan worden belast. Hoe dit exact zal worden vormgegeven wordt nog onderzocht. 

Het beperken van de vrijstellingen voor WKK-installaties in de energiebelasting treft een groot aantal sectoren. Het kabinet heeft een bureau opdracht gegeven om te analyseren hoe dit voor de verschillende sectoren zal uitpakken. Deze analyse zal tevens nader in beeld brengen wat het effect is voor verschillende type bedrijven. Momenteel vindt op ambtelijk niveau consultatie plaats met stakeholders over de inperking van de vrijstelling voor WKK en wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van de inperking van de vrijstelling. De uitkomsten hiervan zullen met de Kamer worden gedeeld en worden meegenomen bij de besluitvorming. 

Het kabinet zal voor de zomer met de fiscale beleids- en uitvoeringsagenda de Tweede Kamer informeren over de voorgenomen wijzigingen in de Energiebelasting.