Minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking tarief 2020 nihil

11 december 2019

Uit de tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel “minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking” blijkt dat het tarief voor 2020, zoals al werd verwacht, nihil zal zijn. Dit wetsvoorstel regelt de invoering van een minimumprijs voor de emissie van broeikasgassen (CO2 en andere broeikasgassen) als gevolg van de opwekking van elektriciteit door bedrijven die vallen onder het Europese systeem van emissiehandel (EU ETS). De minimumprijs wordt zeker gesteld door de onderhavige – aanvullende – belasting. Voor de emissie van broeikasgassen als gevolg van elektriciteitsopwekking door brandstof- of grondstofgebruik moet alleen maar belasting worden betaald als de prijs van emissie in het EU ETS lager is dan de Nederlandse minimumprijs. Het belastingtarief (per ton broeikasgas) is dan gelijk aan het verschil tussen deze minimumprijs en de EU ETS prijs.

De relevante ETS-prijs voor 2020 is, naar is onderbouwd in de tweede nota van wijziging, € 25,43. De minimum CO2-prijs voor het jaar 2020 bedraagt volgens het wetsvoorstel minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking € 12,30.

De ETS-prijs (termijnkoers) is dus ruimschoots hoger dan de voorgestelde minimum CO2-prijs. Het tarief voor het jaar 2020 is daardoor, zoals verwacht, nihil. Dat betekent dat de belastingplichtigen voor de elektriciteitsopwekking ook geen elektriciteitsmonitoringsplan of -emissieverslag hoeven op te stellen en geen belastingaangifte hoeven in te dienen bij de Dienst Nederlandse Emissieautoriteit.

Deze nota van wijziging strekt er overigens inhoudelijk toe om de ingangsdatum van de wet flexibel te maken. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020. Nu is geregeld dat de wet ook later van kracht kan worden als het wetsvoorstel pas na 1 januari 2020 tot wet wordt verheven.