Pakket Belastingplan 2021 Energiebelasting

17 september 2020

Pakket Belastingplan 2021 – energiebelasting

In het pakket Belastingplan 2021 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de energiebelasting (EB):

Postcoderoosregeling vervalt

De zogenoemde postcoderoosregeling (regeling verlaagd tarief in de EB) voorziet in een verlaagd EB-tarief in de eerste verbruiksschijf voor elektriciteit voor leden van een door de Belastingdienst aangewezen coöperatie dan wel VvE die lokaal elektriciteit opwekt met hernieuwbare energiebronnen.

Deze regeling komt per 1 januari 2021 te vervallen. Er komt een subsidieregeling voor in de plaats. Er wordt voorzien in een overgangsregeling gedurende (maximaal) 15 jaar.

Verlenging verlaagd tarief openbare laadpalen

Tot het einde van 2020 geldt een verlaagd tarief in de EB voor elektriciteit geleverd aan een oplaadinstallatie voor elektrische voertuigen die beschikt over een zelfstandige aansluiting. Naar is aangegeven betreft dit in de praktijk de ‘openbare laadpalen’. In de ODE zijn deze leveringen helemaal niet belast.

Voorgesteld wordt om deze maatregelen in de EB en ODE tot en met 2022 te verlengen.

Introductie verlaagd tarief walstroominstallaties

Walstroom is elektriciteit afkomstig van een distributienet aan land die wordt geleverd aan schepen die zijn afgemeerd. Als schepen walstroom gebruiken, zijn zij voor de elektriciteitsvoorziening aan boord niet meer aangewezen op het gebruik van een met minerale oliën aangedreven generator. Dan wordt het verbruik van die minerale oliën voor die elektriciteitsvoorziening vermeden. Dit zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit, een verlaging van geluidsemissies en een reductie van de CO2-uitstoot en stikstofdepositie.

Voorgesteld wordt om, onder voorwaarden, voor leveringen van elektriciteit aan een walstroominstallatie voor de EB een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh te laten gelden en deze leveringen niet met ODE te belasten. Het gaat om “(…) elektriciteit die wordt geleverd aan een walstroominstallatie die geheel of nagenoeg geheel bestemd is voor schepen niet zijnde particuliere pleziervaartuigen (…)”.

Er wordt rekening mee gehouden dat de vereiste toestemming (derogatie) van de Europese Commissie niet voor 1 januari 2021 wordt ontvangen; alsdan zullen de tegemoetkomingen in de EB en ODE pas daarna – in de loop van 2021 – in werking treden.

Verhogingen belastingvermindering (heffingskorting) EB

Voorgesteld wordt om de belastingvermindering (heffingskorting) in de EB per elektriciteitsaansluiting met ingang van 1 januari 2021 te verhogen met € 5,40 en met ingang van 1 januari 2022 te verhogen met €1,00. We merken op dat dit wat 2021 betreft gaat dit om een aanvullende verhoging; de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (Staatsblad 2019/511) voorziet reeds in een verhoging van € 20,54 vanaf 1 januari 2021.