Postcoderoosregeling in EB vervalt per 2021 en wordt subsidie

5 mei 2020

Per 2014 is een verlaagd EB-tarief geïntroduceerd voor lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit, welk tarief onder een behoorlijk aantal voorwaarden en beperkingen mag worden toegepast en ook wel postcoderoosregeling wordt genoemd. Deze regeling heeft zich door de jaren heen mogen ‘verheugen’ in aanhoudende negatieve belangstelling. De postcoderoosregeling kenmerkt zich door complexiteit voor alle betrokkenen.

Minister Wiebes heeft de postcoderoosregeling zelfs herhaaldelijk een “draak” genoemd [Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 32 813, nr. 198 (herdruk), pag. 60-61]. In iets mildere vorm heeft hij het zo gezegd: “De postcoderoos was nooit de populairste jongen van de klas.” (Handelingen Tweede Kamer 2018-2019, 21-7, pag. 10).

In een brief van 25 april 2019 hebben minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de voornemens van het kabinet met betrekking tot de omvorming van, onder meer, de postcoderoos-regeling. Het kabinet onderzocht toen nog hoe de postcoderoosregeling zou worden gewijzigd of zou worden vervangen door een subsidieregeling.

Recent heeft minister Wiebes de keuze voor een subsidieregeling bekend gemaakt, als volgt: “Na overleg met de sector is het kabinet tot de conclusie gekomen dat energiecoöperaties en VVE’s in de toekomst beter gestimuleerd kunnen worden met een subsidie dan met een verlaagd energiebelastingtarief. Daardoor kan tevens de complexiteit worden verminderd, is de stimulering van postcoderoosprojecten van energiecoöperaties en VVE’s niet meer afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting en kan de hoogte van de stimulering toegespitst worden op wat nodig is. Hiervoor wordt vanaf 2021 in totaal via een kadercorrectie € 285 mln toegevoegd aan de EZK-begroting.” (Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 450 XIII, nr. 2, pag. 24).