Rapport Naar een economie zonder afval

4 mei 2020

Op 20 april 2020 is in het kader van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen door het kabinet het rapport “Naar een economie zonder afval” openbaar gemaakt.

In 2016 heeft het kabinet besloten om aan te sturen op een volledig circulaire economie in 2050. Met een volledige circulaire economie wordt dan bedoeld een economie zonder afval waarin grondstoffen niet langer worden verbrand of weggegooid, maar optimaal gebruikt zodat er kringlopen ontstaan. Tussendoel is om in 2030 al 50% minder primaire grondstoffen (mineralen, fossielen en metalen) te gebruiken.

In dit rapport wordt aangegeven wat de verschillende knelpunten zijn op weg naar een circulaire economie. Daarnaast zijn verschillende beleidsopties uitgewerkt met daarbij mogelijke concrete maatregelen. Het rapport stelt dat een van de belangrijkste knelpunten is dat milieuschade onvoldoende in de huidige prijzen is opgenomen. Daarvoor wordt een aantal economische maatregelen aangedragen:

  • EU importbelasting op zeer milieuvervuilende grondstoffen en producten, eventueel kritieke grondstoffen;
  • Afschaffen vrijstelling energiebelasting voor gebruik energiedragers als grondstof;
  • Belasting op luchtvervuilende emissies SOx, NOx en fijnstof;
  • Aanschafbelasting, gedifferentieerde verwijderingsbijdrage of statiegeld op producten zoals laptops en smartphones waar schaarse materialen in gebruikt worden;
  • Verhogen tarief afvalstoffenbelasting.

Wat betreft het verhogen van het tarief in de afvalstoffenbelasting wordt voorgesteld om aan te sluiten bij de redelijksheidsgrens voor recycling zoals is opgenomen in het LAP. Dat zou betekenen dat het tarief in de afvalstoffenbelasting van €32,63 (tarief 2020) zou gaan naar zo’n €205 per ton!