Toekomst Salderingsregeling en Postcoderoosregeling

1 mei 2019

In een  brief van 25 april 2019 hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de voornemens van het kabinet met betrekking tot de omvorming van de salderingsregeling en de postcoderoosregeling.

De salderingsregeling komt erop neer dat bij burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting de zelf – voornamelijk met zonnepanelen – opgewekte elektriciteit die zij op het net invoeden in mindering wordt gebracht op de van het net afgenomen elektriciteit. Hierdoor hoeven deze kleinverbruikers geen leveringskosten, energiebelasting (EB), opslag duurzame energie (ODE) en BTW te betalen met betrekking tot die in mindering gebrachte hoeveelheidelektriciteit.

De postcoderoosregeling komt erop neer dat burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die lid zijn van een coöperatie of Vereniging van Eigenaren die hernieuwbare elektriciteit opwekt in de nabije omgeving, gebruik kunnen maken van een verlaagd energiebelastingtarief. Deze PCRR is juist bedoeld voor stimulering van bepaalde situaties van collectieve opwekking van duurzame energie waarin de salderingsregeling niet kon worden toegepast.

Salderingsregeling ongewijzigd tot 2023, daarna afbouw

Eerder was aangekondigd dat de salderingsregeling zou worden vervangen door een terugleversubsidie. Het kabinet is van dit idee afgestapt en is nu voornemens om de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten.

Vanaf die datum wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. Het exacte afbouwpad zal eind 2019 worden vastgesteld. Om de afbouw mogelijk te maken, wordt het vanaf 1 januari 2023 verplicht een meter met minimaal twee aparte telwerken (voor levering en teruglevering) te hebben.

Of het voordeel in de vorm van vermeden leveringskosten over de gesaldeerde hoeveelheid elektriciteit ook wordt gewijzigd, hebben de minister en staatssecretaris niet benoemd. In 2017 heeft de minister hier wel aandacht aan besteed; in diverse toen onderzochte varianten voor wijziging van de salderingsregeling werd dit “vrijgave leveranciersdeel leveringstarief” genoemd.

Postcoderoosregeling wordt gewijzigd of vervangen door subsidieregeling

Het kabinet onderzoekt nog hoe de postcoderoosregeling zal worden gewijzigd of zal worden vervangen door een subsidieregeling. De minister en staatssecretaris kondigen aan de Tweede Kamer in de zomer nader te informeren.

Doel is om alle benodigde beleidswijzigingen voor energiecoöperaties uiterlijk in 2021 van start te laten gaan. Tot die tijd blijft de huidige postcoderoosregeling bestaan.

Effect op specifieke doelgroepen

De komende maanden wordt nader onderzocht welk effect de afbouw van de salderingsregeling zal hebben op een aantal specifieke doelgroepen in de utiliteitsbouw en het maatschappelijk vastgoed. Er wordt naar gestreefd de Tweede Kamer daarover in de zomer te informeren.