Uitbreiding stadsverwarmingsregeling voor de energiebelasting

10 juli 2017

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat hij voornemens is om de stadsverwarmingsregeling in de EB uit te breiden. Het gaat hier om de EB over het aardgasverbruik in (hoofdzakelijk) de hulpketels van stadsverwarmingsinstallaties.

Huidige wettelijke regeling (alleen voor restwarmte)

Vanuit EB-perspectief is een stadsverwarmingsinstallatie in beginsel te kwalificeren als een zogenoemde blokverwarmingsinstallatie. Daarom is het aardgasverbruik (in de hulpketels) in beginsel onderworpen aan het EB-blokverwarmingstarief. Er geldt een wettelijke uitzondering indien de installatie grotendeels gebruik maakt van restwarmte: dan gelden de reguliere degressieve EB-tarieven. Die uitzondering geldt echter niet indien grotendeels gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen; dan is het aardgasverbruik onderworpen aan het EB-blokverwarmingstarief.

Uitbreiding wettelijke regeling (aardwarmte en biomassa)

De staatssecretaris stelt voor om de stadsverwarmingsregeling uit te breiden naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken van aardwarmte of vaste of vloeibare biomassa, al dan niet in combinatie met restwarmte. Daarmee worden de degressieve EB-tarieven van toepassing op aardgas dat wordt verbruikt voor hulpketels die deel uitmaken van deze installaties. Als vaste of vloeibare biomassa binnen de installatie voor stadsverwarming eerst wordt omgezet in gasvormige biomassa, bijvoorbeeld in een vergister, en vervolgens binnen die installatie voor stadsverwarming wordt verbruikt om warmte op te wekken, telt dit mee voor het bepalen of grotendeels gebruik is gemaakt van restwarmte, aardwarmte of warmte opgewekt met vaste of vloeibare biomassa.

De budgettaire derving als gevolg van de uitbreiding van de stadsverwarmingsregeling zal in het voorstel worden gedekt uit een verhoging van het EB-tarief in de eerste schijf op aardgas. De budgettaire derving wordt geraamd op € 3 miljoen euro per jaar.

De staatssecretaris is voornemens de benodigde wetswijziging voor de uitbreiding van de stadsverwarmingsregeling op te nemen in het Belastingplan 2018.