Uitstel van betaling en uitstel teruggaafverzoeken EB-ODE

19 mei 2020

De staatssecretaris van Financiën heeft op 22 april en 6 mei 2020 het Beleidsbesluit noodmaatregelen coronavirus geactualiseerd. We lichten hier twee maatregelen toe die voor de milieubelastingen relevant zijn.

Om te beginnen wordt voor een aantal belastingen waaronder ook de milieubelastingen (EB en ODE, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater) vanwege de coronacrisis tijdelijk soepeler beleid gehanteerd met verzoeken om uitstel van betaling. Zo wordt goedgekeurd dat na ontvangst van een verzoek om uitstel van betaling door een ondernemer, dat is ingediend op of na 12 maart 2020, door de ontvanger gedurende drie maanden geen invorderingsmaatregelen worden getroffen. Langer uitstel is onder bepaalde voorwaarden ook nog mogelijk.

Daarnaast is geregeld dat de teruggaven in de EB en ODE ook mogelijk zijn na eerder verleend uitstel aan de belastingplichtige. Een van de noodmaatregelen in verband met de coronacrisis is dat uitstel mogelijk is voor de aangiften EB en de ODE, alsmede de btw daarover voor bepaalde leveringen van gas en elektriciteit in de maanden april 2020, mei 2020 en juni 2020. Voorwaarde voor dit uitstel is dat voor leveringen in die maanden de EB en de ODE, vermeerderd met de btw hierover, uiterlijk in oktober 2020 via een aanvullende factuur (of facturen) alsnog in rekening worden gebracht.

De Wbm kent diverse mogelijkheden om teruggaaf van EB en ODE te verzoeken. Door het uitstel komen door formele eisen de rechten op die teruggaven in het gedrang. Het gaat dan om de teruggaven voor:

 • Blokverwarming
 • Tariefnadeel meerdere leveranciers
 • Tarief zakelijk-/niet zakelijk verbruik
 • Gebouwen voor openbare eredienst of openbare bezinningsbijeenkomsten
 • Algemeen nut beogende instellingen of sociaal belang behartigende instelling
 • Multifunctionele centra voor algemeen nut of sociaal behartigende instellingen
 • Opwekken van elektriciteit
 • Chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés
 • Mineralogische procedés
 • Aardgas gebruikt anders dan als brandstof
 • Aardgas als additief of als vulstof in producten die als aardgas worden gebruikt
 • Aardgas gebruikt als brandstof voor scheepvaart (uitgezonderd particuliere pleziervaartuigen)

Goedgekeurd wordt nu dat deze verzoeken om teruggaaf kunnen worden gedaan binnen dertien weken na 31 oktober 2020 als de leverancier gebruik gemaakt heeft van de goedkeuring om de EB en ODE later te voldoen. Met deze goedkeuring behouden de betreffende verbruikers van gas en elektriciteit hun recht op teruggaaf van de uitgestelde EB en ODE. Wij vermoeden dat verzuimd is om de teruggaaf voor meer dan 1 onroerende zaak achter 1 aansluiting in de goedkeuring mee te nemen.