Uitvoeringsbesluit toepassing asbest vrijstelling

28 december 2018

Op 27 december 2018 zijn enkele wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag bekend gemaakt die zien op de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest afkomstig van sanering van asbestdaken.

Wat deze asbestvrijstelling betreft noemen wij hier als belangrijkste voorwaarden:

  • Betreft alleen afzonderlijk en onvermengd aangeboden asbest en asbesthoudende producten;
  • Die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend zijn toegepast als dakbedekking;
  • En zijn vrijgekomen bij de sanering van een asbesthoudend dak;
  • De sanering van het dak moet zijn verricht door een gecertificeerd asbest-verwijderingsbedrijf;
  • De sanering van het dak moet zijn gemeld in het landelijk asbestvolgsysteem;
  • De sanering van het dak moet uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond;
  • De afgifte ter verwijdering van het asbest moet uiterlijk op 31 maart 2025 hebben plaatsgevonden;
  • Degene die het asbest bij de inrichting afgeeft (of doet afgeven), moet voorafgaand aan de afgifte een schriftelijke verklaring aan de inrichting hebben verstrekt waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de hierboven genoemde voorwaarden;
  • In een Uitvoeringsregeling kan de Minister nog nadere voorwaarden stellen aan de inhoud van de verklaring van degene die het asbest afgeeft.
  • De houder van de inrichting richt zijn administratie zodanig in dat daaruit blijkt welk gedeelte van de hoeveelheid afvalstoffen die in het tijdvak van aangifte ter verwijdering aan de inrichting is afgegeven, bestaat uit asbest en asbesthoudende producten die voldoen aan de voorwaarden van deze vrijstelling.

Commentaar

Vervelend genoeg zijn de aangekondigde wijzigingen in de Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag niet tegelijkertijd bekend gemaakt zodat belanghebbenden nog in onzekerheid blijven over hoe ze hun fiscale verplichtingen per 1 januari 2019 precies moeten nakomen. De wetgever legt door deze late bekendmaking een enorme druk op de uitvoering door belastingplichtigen die de facto voor een onmogelijke opgave worden gesteld. Ook al kan er begrip worden opgebracht voor de tijd die nodig is om de regelgeving zorgvuldig te formuleren, dan nog is er weinig begrip voor de absurd korte tijd die belanghebbenden krijgen om de uitvoering ervan te regelen. Het is voor belastingplichtige stortplaatsen onmogelijk om aangeboden asbest dakafval per 1 januari 2019 conform de regels vann de vrijstelling te accepteren. Een latere inwerkingtreding van deze vrijstelling bijvoorbeeld per 1 april 2019 zou zeker op zijn plaats zijn geweest.