Vrijstelling energiebelasting walstroom

18 juli 2019

Schepen gebruiken brandstoffen om zelf elektriciteit op te wekken. Als ze in een haven liggen is het echter minder belastend voor het milieu als op dat moment walstroom wordt gebruikt in plaats van met eigen generatoren opgewekte elektriciteit.

Recent is de zogenoemde Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens. Daarin is de volgende tekst opgenomen:

 “IenW is met het ministerie van Financiën overeengekomen dat het ministerie van Financiën in het voorstel voor het Belastingplan 2020 de afschaffing van de energiebelasting op de gebruikte elektriciteit voor walstroom door de scheepvaart opneemt. IenW onderzoekt daarnaast in samenwerking met het ministerie van Financiën de effecten van een aanpassing van de fiscale behandeling van elektrisch varen.”

 Walstroom

Uit de geciteerde tekst maken wij op dat het Ministerie van Financiën in het wetsvoorstel Belastingplan 2020 een vrijstelling van energiebelasting (EB) met betrekking tot walstroom zal opnemen. Kennelijk zal die vrijstelling gelden voor zowel binnenvaart- als zeeschepen.

Dit is een flinke stap ten opzichte van het standpunt dat nog in juni 2017 werd ingenomen over het tijdelijk verlagen van de EB voor walstroom, namelijk dat daar vanwege strijdigheid met het streven naar vereenvoudiging van het belastingstelsel van werd afgezien.

 We merken verder op dat de Raad van de Europese Unie (de Raad) het de afgelopen jaren op basis van de Richtlijn energiebelastingen (2003/96/EG) aan diverse lidstaten, bij afzonderlijk Besluit en onder voorwaarden, heeft toegestaan een verlaagd belastingtarief toe te passen op elektriciteit die rechtstreeks wordt geleverd aan schepen, met uitzondering van particuliere pleziervaartuigen. Daarbij heeft de Raad zich gebaseerd op artikel 19, lid 1 van de Richtlijn energiebelastingen dat lidstaten, onder voorwaarden, de mogelijkheid biedt tot vrijstellingen en verlagingen van belasting.

 Wij zijn benieuwd naar de uitwerking van de toegezegde vrijstelling in het – op Prinsjesdag te presenteren – wetsvoorstel Belastingplan 2020 en de daarbij te besteden aandacht aan de Richtlijn energiebelastingen en de op basis daarvan aan andere lidstaten toegestane verlagingen.