Vrijstelling voor asbest

19 november 2018

Bij de behandeling van het Fiscaal pakket 2019 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met een amendement om per 1 januari 2019 een vrijstelling in de afvalstoffenbelasting op te nemen voor afzonderlijk aangeboden asbest en asbesthoudende producten die toegepast zijn geweest als dakbedekking.

Deze vrijstelling wordt gemotiveerd vanuit de gedachte dat de afvalstoffenbelasting een kostenpost vormt bij de sanering van asbestdaken. Deze asbestdaken zijn na 2024 verboden wat betekent dat voor die tijd alle asbestdaken moeten zijn gesaneerd.

Bij de beantwoording van kamervragen gaf de Staatssecretaris het volgende overzicht van de kosten bij sanering van een asbestdak:

“Het saneren van grotere oppervlakken asbestdak kost circa € 15 per m2. Bij kleinere oppervlakken zijn de kosten per m2 nog hoger. De verschuldigde afvalstoffenbelasting bedraagt bij het storten van asbestafval van daken nu circa 20 cent per m2. Dat bedrag stijgt door de verhoging van de afvalstoffenbelasting met circa 30 cent naar circa 50 cent per m2. Het aandeel van de afvalstoffenbelasting in de totale saneringskosten stijgt daarmee van ongeveer 1,5% naar ongeveer 3,5%. Voor een dak van 300 vierkante meter betekent dit bijvoorbeeld een stijging van € 60 naar € 150, op een totaal aan saneringskosten van circa € 4500.”

Geschat wordt dat de vrijstelling leidt tot een derving aan belastinginkomsten van in totaal zo’n € 38 miljoen. Dit betreft asbest en asbesthoudende producten die toegepast zijn geweest als dakbedekking en die naar verwachting in de jaren 2019 tot en met 2024 ter verwijdering zullen worden aangeboden bij stortplaatsen. Ter dekking van deze maatregel het tarief van de afvalstoffenbelasting verhoogd met 73 cent tot € 32,12 per 1000 kilogram afvalstoffen.  

Ons commentaar

Hoewel vanuit milieuoogpunt dit een sympathieke maatregel is, blijkt uit de cijfermatige onderbouwing dat de afvalstoffenbelasting in het totale kostenplaatje van sanering van een asbestdak slechts minimale impact heeft. Wat dat betreft is de maatregel vooral symbolisch. Daarvoor wordt het tarief in de afvalstoffenbelasting nog eens extra verhoogd naast de al voorziene verdubbeling van het tarief per 1 januari 2019. Opvallend genoeg wordt niet gerept over het weer verlagen van het tarief als eind 2024 de sanering van de asbestdaken voltooid moet zijn. Als de tariefsverhoging dan niet wordt teruggedraaid betaalt de belastingbetaler eeuwigdurend de prijs voor deze tijdelijke vrijstelling.