Walstroomregeling EB goedkeurd door EU

1 juli 2021

Walstroom is elektriciteit afkomstig van een distributienet aan land die wordt geleverd aan schepen die zijn afgemeerd. Als schepen walstroom gebruiken, zijn zij voor de elektriciteitsvoorziening aan boord niet meer aangewezen op het gebruik van een met minerale oliën aangedreven generator. Dan wordt het verbruik van die minerale oliën voor die elektriciteitsvoorziening vermeden. Dit zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit, een verlaging van geluidsemissies en een reductie van de CO2-uitstoot en stikstofdepositie.

In het Belastingplan 2021 is voorgesteld om voor leveringen van elektriciteit aan een walstroominstallatie:

  • voor de EB een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh te laten gelden en
  • deze leveringen niet met ODE te belasten.

Het gaat om “(…) elektriciteit die wordt geleverd aan een walstroominstallatie die geheel of nagenoeg geheel bestemd is voor schepen niet zijnde particuliere pleziervaartuigen (…)”.

Voordat deze regeling voor walstroom in werking kon treden was toestemming nodig van de EU. Recent is de gevraagde Europese goedkeuring verleend voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2027. Vanaf 1 oktober 2021 zal het verlaagde tarief voor de EB in werking treden.