Wetsvoorstel Tijdelijke wet Inframarginale elektriciteitsheffing

13 december 2023

Recent is het Wetsvoorstel Tijdelijke wet inzake invoering van een belasting op marktinkomsten van inframarginale elektriciteitsproductie (Tijdelijke wet inframarginale elektriciteitsheffing) bij de Tweede Kamer ingediend. 

De bedoeling van het wetsvoorstel is dat in Nederland producenten van elektriciteit die wordt opgewekt uit wind, zon, waterkracht, biomassa, biogas, afval, kernenergie en steenkool op aangifte een belasting gaan voldoen over de daarmee gerealiseerde bovenmatige marktinkomsten in de periode van 1 december 2022 tot 1 juli 2023. 

Deze heffing is het resultaat van de noodinterventie van de EU naar aanleiding van de hoge energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (overeenkomstig verordening (EU) 2022/1854 van de Raad van 6 oktober 2022, PbEU 2022, L 261 I).

Het gaat bij deze Inframarginale elektriciteitsheffing om producenten die per aansluiting een opgesteld vermogen hebben van 1 MW of meer (vergelijkbaar met ongeveer 3000 zonnepanelen). Ruim 25.000 kleinere productie-installaties met een grootverbruikers-aansluiting en meer dan 2 miljoen productie-installaties met een kleinverbruikersaansluiting vallen door de grens van 1 MW buiten de inframarginale elektriciteitsheffing. Alleen de grotere productie-installaties vallen daarom onder de heffing.

De grondslag van de heffing is de som van de belastbare marktinkomsten uit door de producent in de kalendermaanden van het heffingstijdvak opgewekte en ingevoede elektriciteit. Deze marktinkomsten moeten blijken uit het door de producent verplicht op te stellen marktinkomstenverslag. De belastbare marktinkomsten in een kalendermaand zijn de marktinkomsten uit in de kalendermaand opgewekte en ingevoede elektriciteit die uitstijgen boven het vrijgestelde bedrag.

De wijze van belastingheffing is voldoening op aangifte. Dat komt erop neer dat een producent van elektriciteit zelf moet beoordelen of hij belastingplichtig is, en zo ja, hoeveel belasting hij op grond van de wet verschuldigd is en de verschuldigde belasting moet voldoen. Indien een belastingplichtige geen uitnodiging ontvangt en wel belastingplichtig is, dan is hij verplicht om op eigen initiatief de Belastingdienst te verzoeken om een uitnodiging tot het doen van aangifte en vervolgens aangifte te doen conform het marktinkomstenverslag en het bedrag in de aangifte binnen de wettelijk voorgeschreven termijn aan de Belastingdienst te betalen.

De aangifte moet worden gedaan binnen negen maanden na afloop van het kalenderjaar waarin het heffingstijdvak is geëindigd. Dit betekent dat de termijn voor aangifte, betaling en de indiening van het marktinkomstenverslag voor 1 oktober 2024 dient te gebeuren.